Brak wyników
Aktualności

Ulga prorodzinna

W przypadku gdy władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty ulgi prorodzinnej może skorzystać tylko ten rodzic.

20 sierpnia 2019

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaż nieruchomości

Do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć udokumentowane fakturami VAT wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych służących wybudowaniu domu oraz cenę zakupu działki budowlanej, na której przedmiotowy dom powstał. Natomiast wydatki poniesione w związku ze spłatą zaciągniętego na wybudowanie domu kredytu hipotecznego nie są kosztem uzyskania przychodów.

19 sierpnia 2019

Opodatkowanie zasądzonych odsetek

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zadośćuczynienia jako niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych stanowią przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

14 sierpnia 2019

Spotkanie integracyjne doradców podatkowych, radców prawnych,...

Wydatki związane z udziałem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników (radców prawnych i adwokatów) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, bowiem związek przyczynowy pomiędzy ww. wydatkami, a przychodem osiągniętym z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego jest zbyt odległy i warunkowy. Wnioskodawca nie wykazał, że poniesienie wydatków będzie miało przełożenie na uzyskiwane wyniki ekonomiczne.

13 sierpnia 2019