Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

3 marca 2015

Czy kwota zapłaconych zaliczek stanowi koszt uzyskania przychodów

220

W lutym 2015 roku uiściłem zaliczkę na rzecz mojego podwykonawcy. Czy kwota zapłaconych zaliczek stanowi koszt uzyskania przychodów, czy też kwota ta będzie stanowić koszt podatkowy w roku 2016 (w okresie, w którym zostanie zrealizowana usługa)?

ODPOWIEDŹ

Kwota zaliczek wpłaconych dla podwykonawców nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w związku z niespełnieniem warunków z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na zwrotny charakter poniesionego wydatku, jak również wynikającej z wykładni przepisów art. 14 ust. 3 pkt 1.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z treści powyższego przepisu wynika, że aby zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów musi on spełniać następujące warunki:

  • wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • wydatek musi być należycie udokumentowany,

  • wydatek musi być definitywny, co oznacza iż poniesiony przez podatnika wydatek nie będzie podlegał zwrotowi,

  • wydatek nie jest wymieniony w art. 23 ustawy o pdof.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Nie spełnienie jednego z nich skutkować będzie nie zaliczeniem takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikując poniesiony przez siebie wydatek do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest wykazanie istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym wydatkiem a osiągniętym przychodem lub możliwością jego osiągnięcia. Ujmując go w kosztach uzyskania przychodu na podstawie posiadanych dokumentów stwierdza się, iż jest on kosztem definitywnym (niepodlegającym zwrotowi) oraz nie stanowiącym kosztu wymienionego w art. 23 ustawy o pdof.

Zaliczka to kwota wpłacana drugiej stronie na poczet ceny czy wynagrodzenia. Podlega ona zaliczeniu na umówione wynagrodzenie, nie zabezpiecza jednak samego wykonania umowy. Jeśli do wykonania umowy nie dojdzie i jedna ze stron odstąpi od umowy, to zaliczka powinna zostać zwrócona - nawet wtedy, gdy do niewykonania umowy doszło wskutek okoliczności, za które odpowiada dający zaliczkę. W praktyce więc celem zaliczki j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.