Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prezes naszej spółki z o.o., będący jednocześnie jej większościowym udziałowcem, nie jest zatrudniony na umowę o pracę i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Czy w takim przypadku pobierana przez niego dieta z tytułu wyjazdów krajowych i zagranicznych mających związek z prowadzoną działalnością może stanowić koszt podatkowy?

Odpowiadając na pytanie czytelnika należy zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) nie zawiera wykazu wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 tejże ustawy. Zatem, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione warunki:

a) poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności gospodarczej, albo

b) poniesiony wydatek musi mieć wpływ na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,

c) wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów negatywnych określonych w art. 16 ustawy o CIT.

Wspomniany powyżej art. 16 ust. 1 ustawy o CIT zawiera enumeratywną listę wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, iż każdy koszt dający się zakwalifikować do którejkolwiek z pozycji wymienionej na tej liście nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów.

Stosownie do brzmienia powyższego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów między innymi:

• wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) – art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT;

• wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji – art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT.

Zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową Dyrektora Izby Skarbowe w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2010 (sygn. ITPB3/423-87/10/AM) w sprawie podobnej do zapytania czytelnika stwierdzono, iż: „…dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

W konsekwencji nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodów i jako taki podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania. Sko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.