Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Każdy przedsiębiorca powinien spodziewać się tego, że na jakimś etapie prowadzonej działalności gospodarczej spotka się z kontrolą podatkową lub chociażby czynnościami sprawdzającymi. Czynności te mogą okazać się zupełnie bezbolesnym doświadczeniem, jeżeli wiemy jak przebiega taka kontrola, jak się do niej przygotować, co jest naszym obowiązkiem, a jakie przysługują nam prawa.

Kontrola podatkowa to kontrola prowadzona na podstawie art. 281 – 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa przez organy podatkowe pierwszej instancji, czyli przez:

- naczelnika urzędu skarbowego,

- naczelnika urzędu celnego,

- wójta,

- burmistrza (prezydenta miasta),

- starostę,

- marszałka województwa,

- oraz w niektórych przypadkach ministra finansów, dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów izb celnych, stosownie do ich właściwości.

Należy ją odróżnić od kontroli skarbowej, prowadzonej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej przez organy kontroli skarbowej. Zgodnie z art. 281 §1 OP podmiotami podlegającymi kontroli podatkowej są:

- podatnicy,

- płatnicy,

- inkasenci

- oraz ich następcy prawni.

Zgodnie z art. 282 omawianej ustawy kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. W przeciwieństwie do regulacji dotyczących postępowania podatkowego, przepisy nie przewidują możliwości wszczęcia kontroli na żądanie strony. Zgodnie z art. 281 §2 Ordynacji podatkowej celem kontroli jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Do takich obowiązków zaliczyć należy między innymi obowiązek:

- dokonania i aktualizowania zgłoszenia rejestracyjnego,

- wystawiania i przechowywania przez określony ustawowo czas faktur lub rachunków oraz ich kolejnego numerowania,

- prowadzenia w sposób rzetelny i przechowywania przez określony ustawowo czas ksiąg podatkowych i wymaganych przepisami ewidencji,

- prowadzenia i przechowywania wymaganych przepisami dokumentacji (na przykład dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi),

- składania deklaracji, zeznań, informacji podatkowych,

- prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej oraz dokonywania wymaganych przepisami okresowych przeglądów tego urządzenia,

- terminowego regulowania powstałego zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 281a §1 Ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci oraz ich następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę upoważnioną do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta). Do osoby wyznaczonej w ten sposób stosuje się większość przepisów dotyczących kontrolowanego.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Art. 282b Ordynacji podatkowej zobowiązuje organy podatkowe do zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, chyba że kontrolowany wyrazi zgodę na wszczęcie kontroli przed tym terminem. Kontrola nie może być również wszczęta później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Dla przedsiębiorców czas pomiędzy otrzymaniem zawiadomienia a wszczęciem kontroli jest ostatnią okazją do ponownego sprawdzenia swoich rozliczeń i ewentualnego złożenia korekty deklaracji czy zeznania.

Należy bowiem pamiętać, że w tym okresie podatnik ma jeszcze prawo do składania korekt deklaracji za okres objęty kontrolą. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z przepisami powinno zawierać pouczenie o prawie do złożenia korekty deklaracji.

O zamiarze wszczęcia kontroli nie zawiadamia się, jeżeli kontrola:

- dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku od towarów i usług lub zwrotu VAT naliczonego,

- ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- dotyczy opodatkowania przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych lub nie mających pokrycia w źródłach ujawnionych,

- dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,

- ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art.284a §1 Ordynacji podatkowej, czyli po okazaniu legitymacji służbowej, gdy czynności są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,

- ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,

- istnieje konieczność rozszerzenia kontroli na inne okresy rozliczeniowe, z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w wyniku dokonanych już czynności kontrolnych.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie doręcza się również w przypadku, gdy organ podatkowy posiada informacje, że kontrolowany:

- został prawomocnie skazany w Polsce za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli. W przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika,

- jest zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- nie ma miejsca zamieszkania albo adresu siedziby, albo doręczanie pism na podane adresy byłoby bezskuteczne lub utrudnione.

W kontrolach wszczętych bez uprzedniego zawiadomienia, po ich wszczęciu informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Wszczęcie kontroli podatkowej;

Zgodnie z art. 284 §1 Ordynacji podatkowej wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie upoważnionej do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli musi zawierać:

• oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

• wskazanie podstawy prawnej,

• imię i nazwisko kontrolujących,

• numer legitymacji służbowej kontrolujących,

• oznaczenie podmiotu kontrolowanego,

• określenie zakresu kontroli. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

• datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

• podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. Osobą taką może być: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, lub osoby ich zastępujące, albo skarbnik jednostki samorządu terytorialnego.

• pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Upoważnienie, które nie spełnia powyższych wymagań, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli.

Jeżeli kontrolowany nie wskazał wcześniej osoby upoważnionej do jego reprezentowania w zakresie kontroli, jest zobowiązany do wskazania osoby, która będzie go reprezentowała w czasie jego nieobecności w trakcie kontroli.

Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie musi być doręczone członkowi zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw. W razie nieobecności kontrolowanego lub osób upoważnionych do jego reprezentowania, kontrolujący wzywa te osoby do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku niestawienia się wezwanej w ten sposób osoby, wszczęcie kontroli następuje po upływie wyznaczonego terminu. Upoważnienie do kontroli doręcza się takiej osobie w momencie, gdy stawi się ona w miejscu prowadzenia kontroli.

W tym miejscu warto jest przypomnieć główne zasady doręczania pism, które mają również zastosowanie w odniesieniu do kontroli podatkowej. Zgodnie z art.145 Ordynacji podatkowej pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

W toku postępowania lub kontroli strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu. Jeżeli tego nie zrobią, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Zgodnie z art.150 omawianej ustawy w razie niemożności doręczenia pisma stronie pismo jest przechowywane przez okres 14 dni w placówce pocztowej (jeżeli pismo jest doręczane przez pocztę) lub w urzędzie gminy lub miasta (jeżeli pismo jest doręczane przez pracownika organu podatkowego lub inną upoważnioną osobę). Adresata zawiadamia się dwukrotnie, w odstępie 7 dni, o pozostawieniu pisma w określonym powyżej miejscu. Jeżeli adresat nie odbierze pisma w terminie 14 dni, doręczenie uznaje się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Kontrola podatkowa może być również wszczęta po okazaniu kontrolowanemu lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania jedynie legitymacji służbowej w sytuacji, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. W razie nieobecności wymienionych powyżej osób, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym może być funkcjonariusz publiczny, niebędący pracownikiem organu prowadzącego kontrolę. W razie wszczęcia kontroli za okazaniem legitymacji, kontrolujący są zobowiązani do doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli. W razie naruszenia tego obowiązku, dokumenty z czynności kontrolnych nie będą stanowiły dowodu w postępowaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Zawiera ona wpisy dokonywane przez organ kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w niej jedynie wpisów informujących o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub o uchyleniu zaleceń przez organ kontroli albo organ nadrzędny albo sąd administracyjny. Zgodnie z art. 81a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli, chyba że jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zwrotu przez organ kontroli.

Książka kontroli może też być prowadzona w formie elektronicznej. W takiej sytuacji w razie kontroli przedsiębiorca okazuje kontrolującym wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli.

Czynności kontrolne

Zgodnie z art. 285a i 285b Ordynacji podatkowej czynności kontrolne prowadzone są:

- w siedzibie kontrolowanego,

- w innym miejscu przechowywania dokumentacji,

- w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością,

- w siedzibie organu podatkowego, za zgodą kontrolowanego.

Czynności prowadzone są w godzinach prowadzenia działalności kontrolowanego, a jeżeli kontrolowany w trakcie kontroli skrócił ten czas – przez 8 godzin dziennie. W przypadku gdy księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego,

jest on zobowiązany, na żądanie kontrolującego, zapewnić dostęp do tych ksiąg – w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie bieżącej działalności. Czynności kontrolujących dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej, chyba, że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w tych czynnościach. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych składa się na piśmie. W sytuacji, gdy kontrolowany lub osoby go reprezentujące będą w czasie kontroli nieobecne, a kontrolowany nie wskaże innej osoby upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny niebędący pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Zgodnie z art.286a Ordynacji podatkowej kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać pomoc lub asystę organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych.

• Uprawnienia kontrolujących

Uprawnienie kontrolujących w trakcie kontroli precyzuje głównie art. 286 Ordynacji podatkowej.

Należą do nich uprawnienia do:

- wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;

- wstępu do lokali mieszkalnych, w przypadku dokonywania oględzin lokalu mieszkalnego;

- wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki; W tym przypadku kontrolujący nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym jednostki, podlegają natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce;

- żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

- żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych

z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek i wydruków;

- udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;

- zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;

- zabezpieczania zebranych dowodów;

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;

- żądania przeprowadzenia spisu z natury;

- przesłuchiwania świadków, kontrolowanego, osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracowników, osób współdziałających z kontrolowanym;

- zasięgania opinii biegłych;

- żądania wydania na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:

* próbek towarów;

* akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli – w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub w sytuacji gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

Warto wiedzieć o tym, że przepisy Ordynacji podatkowej dają kontrolującym prawo do wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu dokonania oględzin tylko w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art.288 ustawy prawo to przysługuje jeżeli:

- miejsca te zostały wskazane jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.