Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy przedłużenie gwarancji komputera zwiększa wartość początkową środka trwałego, czy można je zaksięgować w koszty czy też rozliczać w czasie?

Należy wskazać, iż przepisy nie regulują w żaden sposób wprost jak należy ująć wykupienie tzw. „przedłużonej gwarancji” na środek trwały. W ostatnich latach pojawiło się kilka stanowisk, gdzie wskazywano zarówno na możliwość zaliczenia kosztu wydłużonej gwarancji do wartości początkowej środka trwałego jak i ujęcia bezpośrednio w kosztach. Zgodnie z art. 577 par. 1 kodeksu cywilnego; „w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji”. Odpowiadając na powyższe pytanie należy rozpatrzyć zarówno sposób jak i czas, w którym nabywamy „przedłużoną gwarancję”:

Przedłużona gwarancja wykupiona opcjonalnie przy zakupie komputera

W sytuacji, w której przedłużona gwarancja nie jest wliczona w cenę środka trwałego (tzn. jej zakup jest opcją i jest wyszczególniona na fakturze) pojawia się wątpliwość czy wartość tej gwarancji może powiększyć wartość początkową środka trwałego. W tym momencie należy się zastanowić jaki charakter ma przedłużona gwarancja, czy rzeczywiście zwiększa ona wartość środka trwałego czy też jest rodzajem usługi lub zabezpieczenia na wypadek zepsucia się sprzętu.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (dalej: „uor”) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 2 uor przez cenę nabycia rozumie się „cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski”.

Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy należy się zastanowić czy wykupienie przedłużonej gwarancji można potraktować jako koszt bezpośrednio związany z zakupem i przystosowaniem do używania? W mojej ocenie wykupienie dodatkowej gwarancji nie powinno być w ten sposób traktowane, gdyż tak naprawdę wykupuje się dodatkową usługę/zabezp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.