Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , INNE PRZYCHODY , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17)

3 czerwca 2014

Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją

178

Otrzymane dofinansowanie korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 updop. Jednocześnie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją nie będą stanowić koszów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 48 updop.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1kwietnia 2014 roku nr IBPBI/2/423-174613/SD.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą w głównej mierze na produkcji i sprzedaży dodatków paszowych, nawozów oraz produktów chemicznych.

Wnioskodawca podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w formie premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikowanych, przy czym 15% kwoty premii zostanie przekazane w formie dotacji celowej, a 85% kwoty dofinansowania będzie stanowić płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki kwalifikowane są to wydatki poniesione na zakup środków trwałych w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie.

Czy otrzymane dofinansowanie będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne nie będą stanowić koszów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 48?

Czy kwota otrzymanej dotacji powinna zostać uwzględniona w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8, tj. czy powinna zwiększać kwotę przychodów w poz. 27 i 30, a następnie zostać wykazana w poz. 40 i 43 oraz w załączniku CIT-8/O w pozycji 8 i 20?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor wskazał, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacane są przez Ministerstwo Finansów - środki te przelewane są z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast środki pochodzące z budżetu państwa wypłacane są przez Ministerstwo Gospodarki.

Analizując przedstawioną sytuację z zakresie podatku dochodowego należy odnieść się do art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Zgodnie w/w artykułem przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Przychód ten jednak korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Do zwolnienia otrzymanej przez Spółkę kwoty dofinansowania zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, w myśl których wolne od podatku są odpowiednio:

  • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;

  • płatności na realizację projekt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę