Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 lutego 2015

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych zwrotu kosztów podróży służbowej radnego

191

Radni miasta pełniąc swoje funkcje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie statutu Gminy uczestniczą w szkoleniach, seminariach, konferencjach i różnych imprezach kulturalnych oraz sportowych, które finansowane są ze środków własnych Gminy. Czy do zwrotu kosztów podróży służbowej radnego – zarówno krajowej jak i zagranicznej – ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Należności przysługujące radnemu z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w czasie odbytej przez niego podróży służbowej krajowej i zagranicznej w związku z pełnieniem przez niego obowiązków społecznych wynikających z realizacji zadań wynikających z posiadania mandatu radnego, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości limitów wskazanych w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej i zakresie zagranicznych podróży służbowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem przychodem na gruncie podatku dochodowego będą wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym. Generalnie oznacza to, że przychód podatkowy powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Jednakże przepisy podatkowe zawierają przepisy odstępujące od generalnej zasady opodatkowania każdego przychodu podatkowego, w postaci katalogu zwolnień przedmiotowych zawartego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Zgodnie z art. 21 ust. 13 pkt 3 i 4 ustawy o pdof, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

  • przez organy (urzędy) władzy i administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane (pkt 3),

  • przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji (pkt 4).

Według art. 13 pkt 5 ustawy o pdof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powołania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i inne przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „obowiązków społecznych lub obywatelskic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.