Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ROZLICZENIA PŁATNIKA , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

2 lipca 2014

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia dyrektora przedszkola

251

Wynagrodzenie właściciela przedszkola pełniącego funkcję dyrektora jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2014 nr ILPB1/415-131/14-4/AMN

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi przedszkole niepubliczne które posiada dwa źródła finansowania, tj. wpłaty od rodziców za czesne i wyżywienie oraz dotację oświatową z budżetu gminy otrzymywaną na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty na działalność oświatową, która w rozumieniu ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o pdof jest zwolniona z opodatkowania. 

Wpływy od rodziców regulowane za czesne, wyżywienie i zajęcia dodatkowe stanowią przychód podatkowy. Z wpłat rodziców lub opiekunów za czesne i wyżywienie pokrywane są koszty związane z zakupem artykułów spożywczych celem przygotowania posiłków służących wyżywieniu dzieci podczas pobytu w przedszkolu, cateringu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Dochód uzyskany z powyższych źródeł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Natomiast dotacje otrzymywane z jednostki samorządu terytorialnego urzędu gminy przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych, opłat eksploatacyjnych, remontów i innych wykazanych w załączniku do uchwały rady miejskiej. 

Wnioskodawca z uwagi na posiadane wykształcenie pedagogiczne pełni również funkcję dyrektora przedszkola, co niejednokrotnie jest utożsamiane przez różne kontrole samorządowe. Wnioskodawca jako dyrektor spełnia funkcję składową organizacji przedszkola, a koszty tego utrzymania Wnioskodawca chciałby zaliczyć do wydatków bieżących sfinansowanych z dotacji z urzędu gminy, które na podstawie comiesięcznej noty księgowej będą ujmowane w rozliczeniu dotacji. Wydatki te nie będą stanowiły również kosztów uzyskania przychodu. Czy otrzymywana z urzędu gminy dotacja podmiotowa, która będzie przeznaczana między innymi na wynagrodzenie dyrektora przedszkola, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza). 

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartoś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.