Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

3 lutego 2015

Zwolnienie studenta z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek za nieterminową wpłatę

188

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla studentów pochodzące z budżetu przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 stycznia 2015 roku nr IBPBII/1/415-864/14/BJ.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną działającą na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. W oparciu o regulacje prawne, wynikające z przedmiotowej ustawy, do podstawowych zadań Uczelni należy m. in.: kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię określają stosowne uchwały Senatu w sprawie wprowadzenia:

  • „Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych w Uczelni oraz innych opłat”;

  • „Regulaminu  pobierania opłat za dodatkowe usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych w Uczelni z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz innych opłat”.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przedmiotowych uchwałach w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Rektor może zwolnić studenta z obowiązku wniesienia opłaty w części lub całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową zapłatę w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej studenta, a także okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną.Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek za nieterminową zapłatę należności, z uwagi na trudną sytuację materialną studenta, ma charakter świadczeń pomocy materialnej i świadczenia te zostały przyznane na podstawie przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym.

  1. Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  2. Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Odpowiadając na to pytanie Dyrektor odniósł się do zasady powszechności opodatkowania, w myśl której otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.