Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21) , BUDOWNICTWO

29 czerwca 2018

Zawarcie umowy deweloperskiej a zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości

202

Zawarcie umowy deweloperskiej nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli do przeniesienia własności lokalu dojdzie dopiero po upływie 2 lat licząc od końca roku, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2018 roku nr 0115-KDIT2-1.4011.136.2018.1.MK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w 2016 roku sprzedał nieruchomość w postaci stanowiącego odrębną własność lokalu mieszkalnego. Uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości środki Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup nowego mieszkania, na rynku pierwotnym. Lokal ten Wnioskodawca zamierza zakupić celem zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę deweloperską. Podpisanie umowy nastąpi przed końcem roku 2018, jednak przeniesienie własności lokalu na Wnioskodawcę będzie miało miejsce dopiero po zakończeniu roku 2018. Wnioskodawca będzie dokonywał wpłat na prowadzony na rzecz dewelopera rachunek powierniczy, zgodnie z przewidzianym w umowie deweloperskiej harmonogramem.

Czy zawarcie przez Wnioskodawcę umowy deweloperskiej przed 31 grudnia 2018 r. i dokonywanie wpłat zgodnie z harmonogramem płatności zawartym w umowie, uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo tego, iż do przeniesienia własności lokalu dojdzie dopiero po upływie 2 lat licząc od końca roku, w którym Wnioskodawca uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości?

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Pojęcie „nabycie”, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało w niej zdefiniowane. Na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę