Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

2 czerwca 2015

Zapłata należności z tytułu świadczonej usługi przed jej wykonaniem

206

Prowadzę pensjonat rozliczam się z fiskusem na podstawie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. W lutym tego roku podpisałem umowę na zakwaterowanie kilku osób z firmą, która oddelegowała swoich pracowników do pracy w mojej miejscowości. Pracownicy mają być u mnie zakwaterowani przez okres dwóch lat. W dniu ich przyjazdu firma zapłaciła mi „z góry” należność za cały okres objęty umową. Czy w tym przypadku otrzymana należność będzie w całości przychodem bieżącego roku podatkowego, czy też powinienem ją podzielić na dwa lata podatkowe (np. proporcjonalnie do dni zakwaterowania w poszczególnych latach)?

ODPOWIEDŹ

Jeśli w zdarzeniu gospodarczym mamy do czynienia z zapłatą należności, którą to jednak należy odróżnić od zaliczki na poczet wykonania usługi, to w myśl przepisu art. 14 ust 1c updof, przychód podatkowy powstanie od całej kwoty w dacie jej otrzymania.

UZASADNIENIE

Powyższy przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie określa, iż za datę powstania przychodu podatkowego uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1h-1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie mniej jednak, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo,

  • uregulowania należności.

Jeśli jednak strony umowy określiły, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku, co wynika z treści ust. 1e ww. przepisu.

Zatem w sytuacji gdy usługa nie jest rozliczana w okresie rozliczeniowym, ustawodawca przewidział powstanie przychodu podatkowego w dacie wystąpienia jednej z najwcześniej zaistniałych okoliczności, którą będzie:

  • wykonanie usługi lub częściowe wykonanie usługi albo,

  • otrzymanie należności,

  • chyba że wcześniej zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż.

Podatnik w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, tj. przyjazdu pracowników na miejsce zakwaterowania, otrzymał zapłatę „z góry” za cały okres jej świadczenia. Należy przy tym rozróżnić otrzymaną wpłatę, kwalifikując ją jako „uregulowanie należności”, które w swej istocie ma charakter zobowiązania definitywnego, od zaliczki lub przedpłaty, pobranej tytułem wyświadczenia usługi w kolejnych okresach sprawozdawczych, mającej cechę zapłaty zmiennej i nieostatec...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.