Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

7 czerwca 2015

Zapłata całości w 2014 roku za udział w nieruchomości a zawarcie umowy w 2015 roku

196

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podpisania umowy. Jeżeli umowa sprzedaży udziału w nieruchomości zostanie zawarta w 2015 roku, to do 30 kwietnia 2016 roku należy złożyć zeznania podatkowego PIT-39 i uiścić z tego tytułu podatek. Natomiast w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, czyli kupujący nie przystąpi do podpisania umowy przyrzeczonej, a sprzedający zatrzyma całą kwotę, wówczas po stronie sprzedającego powstanie przychód z innych źródeł.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2015 roku nr IBPBII/2/4511-213/15/MM.

Sytuacja Podatnika

W drodze spadku po zmarłej w 2011 r. matce Wnioskodawca nabył udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu. W dniu 22 października 2013 r. Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi strony podjęły decyzję o dokonaniu zapłaty pełnej kwoty za wskazany w umowie grunt w 2014 roku, mimo iż jego faktyczna sprzedaż nastąpi w 2015 lub w 2016 roku.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy tzn. kiedy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z normami prawa cywilnego definitywne przeniesienie własności nieruchomości lub praw następuje tylko i wyłącznie w momencie zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży i nie zmienia tego fakt zawarcia umowy przedwstępnej – nawet w formie aktu notarialnego – ani wcześniejsza zapłata części lub całości ceny.

Z przepisów wynika, że zawarcie przez Podatnika umowy przedwstępnej i otrzymanie całej ceny sprzedaży nie powoduje skutków podatkowych po jego stronie, gdyż podpisując w 2013 r. umowę przedwstępną nie przeniósł prawa własności do użytkowania wieczystego gruntu, czyli nie doszło do odpłatnego zbycia. Istotne dla podatku dochodowego jest zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży, do której ma dojść w 2015 roku lub w 2016 roku.

Należy wyjaśnić, że skoro zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności to tak naprawdę przedmiotem sprzedaży nie będzie udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, ale udział w nieruchomości. Podatnik nie będzie już użytkownikiem, ale właścicielem udziału w gruncie. Niezależnie od tego czy umowa przenosząca prawo własności do udziału w nieruchomości zo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.