Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasze Nadleśnictwo zastanawia się nad przekazaniem świadczenia rzeczowego (opał) - w wysokości 3 500 zł, na rzecz emeryta - byłego pracownika Nadleśnictwa. Zakup opału zostanie sfinansowany z ZFŚS. Jest to forma zapomogi socjalnej. Czy tego rodzaju świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Tylko świadczenie przyznane dla emeryta lub rencisty w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym do wysokości 3.000 zł jest wolne od podatku. Nadwyżka ponad kwotę 3.000 zł powoduje obowiązek zapłaty podatku. Stawka podatku wyniesie 10%.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zobowiązuje  do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
Obowiązek ten dotyczy następujących pracodawców:

  • zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
  • zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, na wniosek zakładowej organizacji związkowej;
  • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
  • zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy zamiast wypłaty świadczenia urlopowego zdecydowali się na utworzenie ZFŚS.

Co do zasady świadczenia wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca jednak w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postanowił, że wolne od podatku dochodowego są  świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę