Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

3 marca 2015

Wydatki w postaci wpłaty określonej kwoty celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

176

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Po wygranym przetargu na wykonywanie usługi „porządkowej”, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie przed jej podpisaniem musimy dokonać wpłaty oznaczonej kwoty na rzecz zleceniodawcy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy kwota wpłacona zleceniodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Poniesiony przez spółkę cywilną wydatek na zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na jego zwrotny charakter. Koszt ten nie spełnia warunku definitywności, skutkiem czego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia.

UZASADNIENIE

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z wykładni powyższej normy prawnej wynika, że chcąc zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów musi on spełniać poniższe warunki:

  • wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • wydatek musi być należycie udokumentowany,

  • wydatek musi być definitywny, co oznacza iż poniesiony przez podatnika wydatek nie będzie podlegał zwrotowi,

  • wydatek nie jest wymieniony w art. 23 updof.

Wymienione warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza iż nie spełnienie jednego z nich skutkować będzie nie zaliczeniem takiego kosztu do kosztów uzyskania przychodów. Zatem podatnik kwalifikując poniesiony przez siebie wydatek do kosztów uzyskania przychodów musi wykazać istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym wydatkiem a osiągniętym przychodem lub możliwością jego osiągnięcia. Ujmując go w kosztach uzyskania przychodu na podstawie posiadanych dokumentów stwierdza, iż jest on kosztem definitywnym (niepodlegającym zwro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.