Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

4 maja 2015

Wydatki ponoszone w okresie zawieszenia działalności

205

Z początkiem kwietnia tego roku, ze względu na stan zdrowia, zmuszony byłem zawiesić działalność gospodarczą. Za kilka miesięcy zamierzam jednak działalność kontynuować, dlatego też nie rezygnowałem z lokalu, który użytkuję w prowadzonej działalności na podstawie umowy najmu i nadal będę opłacał czynsz. Przez okres zawieszenia będę też opłacał inne stałe zobowiązania, np. raty leasingu samochodu firmowego, opłaty za domenę internetową, czy abonament telefoniczny. Czy koszty te mogę wpisywać do PKPIR? Czy w okresie zawieszenia działalności mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Wydatki ponoszone w okresie zawieszenia działalności, takie jak: opłaty za najmem lokalu, domenę internetową, raty leasingowe, czy abonament telefoniczny, stanowią zabezpieczenie źródła przychodów, a w związku z tym będą stanowiły koszty działalności gospodarczej.

Inaczej będzie w przypadku odpisów amortyzacyjnych, gdyż jak stanowi art. 22c pkt 5 updof, amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, dokonanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Przypomnijmy, że artykułem 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca zezwolił przy zachowaniu warunku niezatrudniania pracowników na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (z zastrzeżeniem ust. 1a, gdzie ustalony został minimalny okres zawieszenia działalności dla miesiąca lutego - gdy zawieszenie obejmuje tylko ten miesiąc). W okresie zawieszenia, przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, co zastrzeżono w art. 14a ust. 3 ww. ustawy, natomiast w myśl ust. 4 tego przepisu, przedsiębiorcy:

  • mają prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  • mają prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  • mają prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  • mają prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  • wykonują wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  • mają prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  • mogą zostać poddani kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Skoro zatem ustawodawca wśród praw przysługujących przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wymienia m.in. prawo wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a także przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia działalności i wskazuje na obowiązek regulowania wcześniej powstałych zobowiązań, to należy uznać, iż wśród tych czynności mieści się również prawo do ponoszenia wydatków, których celem będzie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Kwalifikację kosztu należy przy tym odnieść do regulacji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienio...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.