Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

19 maja 2015

Wydatki mające na celu uniknięcie procesu sądowego a KUP

223

Podatnik nie może sobie rekompensować za pomocą przepisów podatkowych poniesienia kosztów stanowiących efekt podjętego ryzyka gospodarczego. Nie wszystkie bowiem wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet ekonomicznie uzasadnione, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/2/4510-138/15/MS

Sytuacja Podatnika

Spółka (Indosant) na podstawie umowy sprzedaży weksla sprzedał na rzecz Indosatariusza dwa weksle własne na zlecenie, wystawione in blanco, bez protestu, bez oznaczenia sumy pieniężnej i terminu płatności przez Wystawcę. W piśmie z 28 listopada 2014 r. Indosatariusz złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży weksla. W uzasadnieniu Indosatariusz podał, że podstawą do odstąpienia od umowy sprzedaży weksla jest fakt, że prawo z weksli nie istnieje i nie istniało w chwili zawarcia umowy sprzedaży, gdyż wierzytelność z tytułu zawartej z Wystawcą umowy najmu, która była podstawą wypełnienia weksli, została przelana na Bank. Tak więc w chwili wypełnienia weksli przez Wnioskodawcę nie przysługiwała mu wierzytelność z tytułu umowy najmu zawartej z Wystawcą. Jednocześnie Indosatariusz, powołując się na art. 574 Kodeksu cywilnego zażądał kwoty 15.183,52 zł tytułem naprawienia poniesionej szkody. Powyższa kwota obejmuje opłatę od pozwu o zapłatę kwoty z weksli, koszty postępowania zabezpieczającego oraz zwrot kosztów procesowych związanych z przegraniem sprawy sądowej o zapłatę z weksla. Wnioskodawca chcąc uniknąć dodatkowych kosztów, tj. przegranego procesu sądowego, które musiałby zapłacić Indosatariuszowi, gdyby wytoczył powództwo o zapłatę 15.183,52 zł tytułem poniesionych strat, dobrowolnie zapłacił żądaną przez Indosatariusza kwotę.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dobrowolnie wypłaconą przez niego na rzecz Indosatariusza kwotę 15.183,52 zł tytułem naprawienia szkody, celem uniknięcia dodatkowych kosztów przegranego procesu sądowego, gdyby tej kwoty dobrowolnie nie uiścił, należało rozpoznać jako wydatek poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor na wstępie ustalił, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub, że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Zauważyć należy, że wskazane w stanie faktycznym wydatki nie mieszczą się w katalogu kar i odszkodowań wyłączając...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.