Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

21 listopada 2014

Uznanie odpisu aktualizującego za koszt podatkowy

186

Jeżeli odpisy aktualizujące wartość należności zostały utworzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczą należności bądź jej części uprzednio zaliczonej do przychodów należnych jednocześnie nieściągalność należności została uprawdopodobniona oraz wierzytelność, której odpis dotyczy, nie uległa przedawnieniu wówczas odpis taki może być uznany za koszt podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 października 2014 roku nr ILPB3/423-315/14-2/EK.

Sytuacja Podatnika

Spółka jest dostawcą części dla samochodów osobowych i pojazdów użytkowych. W 2009 r. miała miejsce upadłość spółek zagranicznych, które były dłużnikami Spółki w momencie ogłoszenia upadłości. Spółka w 2009 r. utworzyła odpisy aktualizujące wierzytelności od ww. podmiotów, które to odpisy nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów (Spółka nie uwzględniła ich jako koszt w rozliczeniu podatku dochodowego za 2009 r.). Wierzytelności te zostały zaliczone do przychodów podatkowych. Spółka dysponuje dokonanym w 2014 r. tłumaczeniem przysięgłym decyzji sądu niemieckiego o otwarciu w 2009 r. procesu upadłości tychże spółek.

Do stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Spółką oraz ww. podmiotami zastosowanie ma prawo niemieckie. Zgodnie z tym prawem, do chwili obecnej wierzytelności Spółki względem spółek sióstr nie uległy przedawnieniu.

  1. Czy odpisy aktualizujące wartość należności od niemieckich spółek, utworzone w związku z prawdopodobieństwem ich nieściągalności, w sytuacji gdy nieściągalność ta jest uprawdopodobniona otrzymanym przez Spółkę tłumaczeniem przysięgłym decyzji niemieckiego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego w rozumieniu niemieckich przepisów prawa upadłościowego, mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

  2. W którym roku Spółka powinna zaliczyć odpisy aktualizujące od powyższych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Co do zasady, ustawodawca wyłącza zatem odpisy aktualizujące z kategorii kosztów podatkowych.

Z kolei przepis art. 16 ust. 2a pkt 1 powołanej ustawy stanowi, że nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

  1. dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo

  2. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o res...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.