Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

2 lutego 2015

Stypendia wypłacone w ramach projektu dofinansowanego ze środków strukturalnych EFS–POKL

193

Miasto realizuje projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt finansowany jest ze środków finansowych z EFS-POKL. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent otrzyma z powyższych środków 85% całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu, 15% to wkład własny miasta. Osoby uczestniczące w szkoleniu lub odbywające staż będą otrzymywać stypendia szkoleniowe lub stypendia stażowe. Stypendia będą wypłacane uczestnikom projektu za okres odbywania szkolenia zawodowego lub odbywania stażu zawodowego u pracodawcy. Wysokość stypendium szkoleniowego nie przekroczy 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie będzie to kwota 988,32 zł brutto. Natomiast kwota stypendium stażowego wyniesie 1.680 zł brutto. Czy wypłacane uczestnikom Projektu stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Wypłacane uczestnikom projektu stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe, które będą w części sfinansowane ze środków europejskich funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137. Na Urzędzie Miasta jako realizatorze projektu wypłacającym stypendia nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 updof wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z wykładni art. 21 ust. 1 pkt 137 wynika, iż wypłacane uczestnikom projektu stypendia będą zwolnione z opodatkowania po spełnieniu dwóch przesłanek:

  • środki finansowe muszą otrzymać uczestnicy projektu,

  • projekt musi być finansowany z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Według przepisu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.