Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

2 lutego 2015

Stypendia wypłacone w ramach projektu dofinansowanego ze środków strukturalnych EFS–POKL

303

Miasto realizuje projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt finansowany jest ze środków finansowych z EFS-POKL. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent otrzyma z powyższych środków 85% całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu, 15% to wkład własny miasta. Osoby uczestniczące w szkoleniu lub odbywające staż będą otrzymywać stypendia szkoleniowe lub stypendia stażowe. Stypendia będą wypłacane uczestnikom projektu za okres odbywania szkolenia zawodowego lub odbywania stażu zawodowego u pracodawcy. Wysokość stypendium szkoleniowego nie przekroczy 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie będzie to kwota 988,32 zł brutto. Natomiast kwota stypendium stażowego wyniesie 1.680 zł brutto. Czy wypłacane uczestnikom Projektu stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Wypłacane uczestnikom...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.