Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

3 stycznia 2015

Sprzedaż na raty - moment powstania przychodu

183

Nasza firma zamierza wprowadzić do swojej oferty sprzedaż towarów na raty. W którym momencie powstaje przychód ze sprzedaży podlegający opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady przychód będzie powstawał w momencie sprzedaży towarów, gdyż zgodnie z ustawami podatkowymi za przychody uznaje się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 583 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny), umowa sprzedaży na raty polega na sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. Z kolei art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Zazwyczaj wydanie rzeczy następuje w momencie podpisania umowy i wpłaceniu pierwszej raty.

Stosownie natomiast do brzmienia przepisu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) oraz art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) przychodami są także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie póź...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę