Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

17 kwietnia 2015

Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia i sprzedaż gospodarstwa rolnego

210

Przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego, w drodze rozwiązania umowy dożywocia, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2015 roku nr IBPBII/2/415-1184/14/ŁCz

Stanowisko Podatnika

W dniu 17 listopada 2011 r. u notariusza spisana została umowa o dożywocie między Wnioskodawcą a jego córką. Wnioskodawca przekazał córce całe gospodarstwo rolne tj. zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako grunty rolne zabudowane (według klasyfikacji gruntów jako grunty orne i grunty rolne zabudowane) całość o powierzchni 1,99 ha wpisane pod jednym numerem księgi wieczystej. Z upływem czasu córka i Wnioskodawca podjęli decyzję o sprzedaży całego gospodarstwa, ale aby dokonać sprzedaży gospodarstwa trzeba było rozwiązać umowę o dożywocie co spowodowało, że Wnioskodawca znowu został właścicielem gospodarstwa. Od razu w jednym akcie notarialnym tj. 19 listopada 2014 r. nastąpiło rozwiązanie umowy dożywocia i dokonana została sprzedaż całego gospodarstwa. Zgodnie z oświadczeniem kupującego w § 12 aktu notarialnego grunty nie utracą charakteru rolnego.

Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych– podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Wobec powyższego uregulowania, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych m...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.