Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

16 września 2014

Rozliczenie podatku dochodowego przez biegłych sądowych

197

Wynagrodzenie jakie otrzymuje biegły sądowy za wydanie opinii, w ramach działalności gospodarczej, należy zakwalifikować jako przychód osiągnięty w tejże działalności.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2014 roku nr ITPB1/415-565/14/KK.

Sytuacja Podatnika

Od dnia 1 sierpnia 1992 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego, polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych i kartograficznych. Jednym z Jego zleceniodawców są sądy powszechne, które jako doraźnie ustanawianemu (ad hoc) biegłemu sądowemu, zlecają Mu opracowywanie opinii sądowych z zakresu geodezji. Za sporządzane opinie Wnioskodawca wystawia dla sądu faktury ze stawką VAT 23%.

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając podatek dochodowy z tytułu tych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej co do zasady należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W świetle powyższego, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkiego rodzaju przysporzenia lub korzyści majątkowe, jakie podatnik uzyskuje w związku z tą działalnością, o ile na podstawie przepisów ustawy nie są one wyłączone z kategorii tych przychodów.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.