Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , NIERUCHOMOŚCI

3 stycznia 2015

Przychody z tytułu zamiany mieszkania

187

W roku 2013 roku nabyłam mieszkanie - oddane do użytku w 2000 roku za 130.000 zł, dodatkowe 20.000 zł to generalny remont. Chcę dokonać zamiany tego mieszkania z rodzicami (wartość mieszkania rodziców 200.000 zł). Czy będę musiała zapłacić podatek dochodowy? Czy w tej sytuacji będę mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej opisanej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT?

ODPOWIEDŹ

Z tytułu dokonanej transakcji nie powstanie obowiązek zapłaty podatku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) źródłem przychodów jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przy czym w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem z analizy wskazanego przepisu wynika, ze jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, i nie zostało dokonane w ramach prowadzonej działalności, zbycie to stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym użyty w ww. przepisie termin „odpłatne zbycie” należy rozumieć jako zbycie na podstawie umowy sprzedaży jak również na podstawie każdej innej umowy, na mocy której dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa własności, w tym również umowę zamiany. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Stosownie natomiast do art. 604 ww. Kodeksu do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Umowa zamiany jest zatem umową o podobnym charakterze co umowa sprzedaży. Przy czym ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne.

Co do zasady zgodnie art. 30e ust. 1 updof od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Przy czym podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.