Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów używanych. W lutym nabyłem samochód od osoby fizycznej za kwotę 10.700 zł. Kwota nie zawiera podatku VAT. W marcu dokonałem sprzedaży tego samochodu za kwotę 23.000 zł (VAT marża). W jaki sposób w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów powinno wyglądać księgowanie, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów?

ODPOWIEDŹ

W omawianej sytuacji winien Pan postąpić następująco:

  • pod datą sprzedaży w kolumnie 7 PKPiR: „wartość sprzedanych towarów i usług” należy wykazać przychód należny w kwocie 20.700 zł.;

  • pod datą nabycia w kolumnie 10 PKPIR: „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” należy wykazać koszt nabycia samochodu w wysokości 10.700 zł.

Zapisy w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów nie będą analogiczne do zapisów w ewidencjach prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Z analizy wskazanego przepisu wynika, iż co do zasady za przychód uznaje się kwoty należne, przy czym należy podkreślić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje odrębnych zasad rozliczania przychodów w transakcjach związanych ze sprzedażą samochodów używanych na zasadach komisu.

W przypadku transakcji związanych z handlem samochodami używanymi objętymi procedurą VAT - marża u podatnika wystąpi różnica pomiędzy kwotami księgowanymi dla celów podatku dochodowego i podatku od towarów i usług. Zapisy w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów nie będą analogiczne do zapisów w rejestrach VAT.

W celu prawidłowego określenia przychodu i zaewidencjonowania transakcji sprzedaży samochodu używanego w Podatkowej Książce Przychodów i Ro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.