Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

3 stycznia 2015

Przychody z tytułu prowizji za świadczenie usług ubezpieczeniowych

205

Jestem agentem ubezpieczeniowym i prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ubezpieczeń (PKD 66.22.Z). Jednocześnie jestem czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W miesiącu wrześniu otrzymałam od ubezpieczyciela “zestawienie prowizji” ze sprzedaży za miesiąc sierpień. Czy takie zestawienie jest podstawą do księgowania w pkpir i czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Moment powstania przychodu z tytułu otrzymywania wynagrodzenia prowizyjnego w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego będzie zależał od treści umowy zawartej z ubezpieczycielem. Po otrzymaniu „zestawienia prowizji” będzie Pani zobowiązana wystawić stosowną fakturę i zaksięgować zgodnie z zasadami przedstawionymi w poniższym uzasadnieniu. UZASADNIENIE

Generalna zasada określająca moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z kolei stosownie do treści art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

    •    wystawienia faktury albo    •    uregulowania należności.

Zatem należy uznać, iż co do zasady, przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w dniu wykonania (w tym częściowego) usługi.

W powyższym zakresie ustawodawca przewidział pewne wyjątki, które uregulował w art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1i przytoczonej ustawy.

Jak wynika z art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h cytowanej ustawy).

Zastosowanie tego przepisu następuje w sytuacji świadczenia tzw. usług o charakterze ciągłym, po uzgodnieniu przez kontrahentów zasad rozliczania wzajemnych zobowiązań i należności. Zatem jeżeli strony umowy ustalą, iż rozliczenia te będą nas...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.