Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

4 maja 2015

Przeszacowanie środka trwałego na inwestycje

193

W księgach rachunkowych dokonano następujących zapisów. Została wyksięgowana hala ze środka trwałego i przeksięgowana na inwestycje, a na podstawie wyceny został zaksięgowany odpis (różnica pomiędzy wartością z wyceny a wartością ŚT) na koncie (035) po stronie Wn i przychody operacyjne (nie podlegające opodatkowaniu) po stronie Ma. Jak będą przebiegały księgowania w przypadku sprzedaży hali i które koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, a które nie będą kosztami uzyskania przychodów? (np. środek trwały w kwocie 500.000 zł wycena np. 1.100.000 zł czyli przy sprzedaży 500.000 zł będzie kosztem uzyskania przychodów, a 600.000 zł nie będzie stanowił kosztu?)

ODPOWIEDŹ

W przypadku sprzedaży hali kosztem uzyskania przychodów będzie wartość środka trwałego czyli 500.000 zł, natomiast kwota 600.000 zł - odpis aktualizujący nie stanowi kosztów podatkowych.

UZASADNIENIE

Jak wynika z pytania Spółka dokonała przekwalifikowania hali z kategorii „środki trwałe” do kategorii „inwestycje” i przeszacowała jej wartość do wartości godziwej, w skutek czego wartość inwestycji wzrosła. Podmiot może dokonać takiego przekwalifikowania ze środków trwałych do inwestycji, pod warunkiem jednak, że nieruchomości te spełniają warunki zawarte w definicji inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a ww ustawy o rachunkowości istnieją dwie możliwości wyceny inwestycji w nieruchomości. Aktywa zaliczane do takich inwestycji mogą być więc wyceniane:

  • a) według zasad stosowanych do środków trwałych (określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

  • b) według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości).

Wyboru metody wyceny powinien dokonać kierownik jednostki, dokumentując to w sposób określony w art. 10 ustawy o rachunkowości.

W przypadku wyceny inwestycji według ceny rynkowej należy stosować zasadę wartości godziwej. Wartość godziwa według definicji art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Bezpośrednim skutkiem przeszacowania inwestycji w nieruchomości jest odniesienie różnicy wartości na rachunek wyników.

Rozpatrując problem od strony podatkowej, należy stwierdzić, iż samo przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych na inwestycje nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Tego typu zdarzenie nie jest wymienione jako przychód w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeszacowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.