Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

2 kwietnia 2015

Przekazanie przychodów z działalności rolniczej i pozarolniczej na rozwój działalności rolniczej

187

Spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą w zakresie hodowli prosiąt. Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z działalności rolniczej są zwolnione z podatku dochodowego. W przypadku wystąpienia przychodu nie podlegającego temu zwolnieniu - np. sprzedaż prosiąt przed upływem 2 miesięcy od dnia nabycia - sprzedaż ta traktowana jest jako działalność handlowa podlegająca opodatkowaniu. Czy w związku z przekazaniem całego uzyskanego przychodu na rozwój działalności rolniczej można zastosować zwolnienie z art. 17 ust.1 pkt 4e updop, czy też przychód ze sprzedaży należy opodatkować stawką podatkową zgodnie z updop, czy tylko wykazać go w zeznaniu podatkowym oraz w załączniku jako przychód zwolniony z podatku? Czy w przypadku wypłaty dywidendy za rok, w którym taki przychód powstał, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku?

ODPOWIEDŹ

W przypadku uzyskania przychodu nie stanowiącego przychodu z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przeznaczeniu go na rozwój działalności rolniczej Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 17 ust. 1 pkt 4e w/w ustawy. Natomiast przeznaczenie go w całości na wypłatę dywidendy z takiego zwolnienia nie może skorzystać.

UZASADNIENIE

Według art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 updop działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc – w przypadku roślin,

  • 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

  • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

  • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt,

licząc od dnia nabycia.

Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 2 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Według art. 12 ust. 3 updop, za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W przypadku sprzedaży zwierząt, których okres przetrzymywania był krótszy niż dwa miesiące, będziemy mieli do czynienia z przychodem nie spełniającym warunków z art. 2 ust. 2 updop, a więc z przychodem z pozarolniczej działalności.

W zeznaniu podatkowym taki przychód nie będzie mógł być wykazany łącznie z przychodami z działalności rolniczej, ale jako przychód odrębny. W przypadku przekazania całego uzyskanego przez spółkę przychodu (zarówno tego z działalności rolniczej, jak i nie zaliczonego do tej działalności), w przypadku spełnienia kryteriów opisanych w normie zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 4e updop, przychód niezaliczony do działalności rolniczej będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Z treści powyższego artykułu wynika, że wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.