Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

5 czerwca 2014

Podatkowe skutki wydania zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wynagrodzenia za umarzane udziały

215

Wprost z przepisów prawa nie wynika, aby zapłata za umarzane udziały w formie niepieniężnej powodowała powstanie po stronie Spółki obowiązku podatkowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2014 roku nr ILPB3/423-129/13/14-S/EK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca planuje wydanie zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa w postaci majątku torowo-sieciowego na rzecz Miasta lub jednostki organizacyjnej Miasta np. Zarządu Transportu Miejskiego (będącego jednostką budżetową Miasta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) jako wynagrodzenia w zamian za umorzenie części udziałów Miasta, posiadanych w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

Część przedsiębiorstwa wspomniana powyżej, dalej zwana Infrastrukturą, stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Infrastruktura jest wydzielona w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej oraz jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej.

Odnosząc się do powyższego zadano następujące pytania:czy opisana w stanie faktycznym Infrastruktura stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wydanie przez Wnioskodawcę Infrastruktury w razie jej uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wynagrodzenia za umarzane udziały będzie skutkowało powstaniem przychodu Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej

W myśl art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),

  • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,

  • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,

  • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Aby spełnić definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, musi ono – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.