Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , TRANSPORT

3 stycznia 2015

Podatek VAT od zakupu samochodu oraz części zamiennych i eksploatacyjnych a koszty uzyskania przychodów

206

Nasza firma w prowadzonej działalności wykorzystuje samochody osobowe. Samochody te przekazywane są przedstawicielom handlowym firmy i mogą być wykorzystywane zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. W związku z powyższym firmie nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie w/w samochodów, jak również podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów związanych z eksploatacją tych samochodów w postaci zakupu paliwa, czy ubezpieczenia samochodu. Czy i na jakich zasadach nieodliczony podatek VAT będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Prawo do zaliczenia nieodliczonego podatku od towarów i usług, do kosztów uzyskania przychodów, będzie miał tylko podatek od towarów i usług, który spełnia warunki określone w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tired drugi (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem, że związany jest z wydatkami zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop i odpowiednio art. 23 updof. Zatem aby dany wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, muszą być spełnione łącznie poniższe warunki:

  • wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

  • nie może być zaliczony do wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 updop i art. 23 updof,

  • musi być prawidłowo udokumentowany i być kosztem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tired drugi updop (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugi updof) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Natomiast według art. 16g ust. 1 pkt 1 updop (art. 22g ust. 1 pkt 1 updof) za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, pomniejszonej o podatek od towarów i usług z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – art 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, co do zasady naliczony podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jednakże ustawodawca przewidział pewne wyjątki od tej zasady. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.