Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

3 stycznia 2015

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

204

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego składającego się m.in. z gruntów rolnych. Na części tych gruntów ustanowiłem na rzecz zakładu energetycznego prawo służebności przesyłu na czas nieokreślony. Służebność ta została ustanowiona odpłatnie, a należność została wypłacona przy podpisywaniu aktu notarialnego. Czy dochód uzyskany z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz zakładu energetycznego, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W marcu 2008 roku w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego, weszły w życie przepisy dotyczące nowego typu służebności - odrębnej od służebności gruntowej – służebność przesyłu (art. 3054 kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 3051 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Urządzeniami o których mowa w art. 49 § 1, są urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne podobne urządzenia. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu stanowi dla właściciela nieruchomości przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodne z powyższym przepisem otrzymane przez właściciela nieruchomości wynagrodzenie podlegać będzie podatkowi dochodowemu, chyba że przychód ten należy do przychodów wolnych od podatku wymienionych w art. 21 w/w ustawy. Według art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej. W praktyce stosowanej przez organy podatkowe, odmawiały one zwolnienia przychodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, uznając że powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do tego typu służebności.

Przeciwne stanowisko reprezentowane było w orzecznictwie sądowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał w swoim wyroku z dnia 22 maja...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.