Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , POBÓR PODATKU LUB ZALICZEK NA PODATEK PRZEZ PŁATNIKÓW (art. 31-44b) , BUDOWNICTWO

26 sierpnia 2014

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Belgii

186

Płatnik uprawniony jest do zaprzestania poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikowi wykonującemu pracę na terytorium Belgii od początku wykonywania tej pracy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2014 r. nr IBPBII/1/415-321/14/BD.

Sytuacja Podatnika

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka oddelegowuje swoich pracowników w celu wykonywania pracy na rzecz zagranicznych spółek z Grupy mających swoje siedziby na terytorium Belgii, Luksemburga i Słowenii.

Wśród Pracowników oddelegowanych do pracy w Krajach Oddelegowania znajdują się zarazem polscy rezydenci podatkowi, jak i polscy nierezydenci podatkowi.

Wykonywanie pracy na rzecz Spółek zagranicznych ma charakter długoterminowy i zazwyczaj wynosi 3-5 lat. W czasie oddelegowania pracownicy nie wykonują zadań i obowiązków na rzecz Wnioskodawcy.

Pracownicy są wynagradzani przez Wnioskodawcę w oparciu o polską umowę o pracę. W związku z wykonywaną pracą pracownicy otrzymują także świadczenia (rzeczowe, a niekiedy również pieniężne) bezpośrednio od Spółek zagranicznych. Na mocy uzgodnień ze Spółkami zagranicznymi, koszty związane z oddelegowaniem (w tym koszty wynagrodzenia pracownika i inne koszty pracownicze) przenoszone są w całości na Spółki zagraniczne, które ponoszą ich finalny ciężar, a także są beneficjentami działalności oddelegowanych pracowników.

Spółki zagraniczne kontrolują kierują i bezpośrednio nadzorują prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników. To Spółki zagraniczne ponoszą ryzyko i odpowiedzialność związane z wykonywaniem przez pracowników pracy na ich rzecz.

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przepis art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Polski, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza jej terytorium. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a ww. ustawy.

Zgodnie z wnioskiem musimy rozważyć dwie sytuacje, odnośnie:

1. Polskich nierezydentów podatkowych

W odniesieniu do polskich nierezydentów podatkowych, którzy nie uzyskują dochodów z polskich źródeł należy zauważyć, że nie podlegają oni opodatkowaniu w Polsce. Część osób oddelegowanych przez Spółkę stanowią osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce nieuzyskujące przychodów za pracę w Polsce. Jednocześnie Spółka posiada informacje potwierdzające opodatkowanie przychodów przez nią wypłacanych polskim nierezydentom podatkowym w ich Krajach Oddelegowania. W związku z powyższym, w odniesieniu do wskazanego stanu faktycznego, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w tym zakresie.

2. Polskich rezydentów podatkowych

W odniesieniu do polskich rezydentów podatkowych, przy podejmowaniu decyzji o zaprzestaniu poboru zaliczek na podatek dochodowy należy sprawdzić, czy fakt powstania obowiązku podatkowego za granicą wynika z postanowień Konwencji miedzy Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz unikaniu oszustwom podatkowym i uchylania się od opodatk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.