Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Firma remontowo-budowlana mająca siedzibę w Polsce zamierza oddelegować do pracy w Niemczech swoich pracowników w okresie kwiecień-listopad 2015 roku. Czy w informacji o dochodach PIT-11, należy wykazać dochód uzyskany w Niemczech?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracodawca oddelegowując swoich pracowników do pracy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest do wykazania w części E informacji o dochodach PIT-11, dochód uzyskany w Niemczech.

UZASADNIENIE

Pracownicy, zatrudnieni przez polskiego pracodawcę, którzy zostali oddelegowani do wykonywania pracy poza granicami RP, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, w myśl art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów niezależnie od źródła ich uzyskania.

Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1a cyt. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Należy mieć na uwadze, że świadczenie pracy na terytorium innego państwa, może spowodować powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego od dochodów uzyskiwanych na terytorium tego państwa, co wynika z treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania których stroną jest Polska. W powyższej sprawie zastosowanie mają postanowienia umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przedmiocie podatków od dochodu i od majątku.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. umowy, wynagrodzenie za pracę podlega opodatkowaniu w kraju, w którym jest ona wykonywana. Aby wynagrodzenie polskiego pracownika było opodatkowane wyłącznie w Polsce, muszą być spełnione łącznie 3 przesłanki (art. 15 ust. 2 umowy):

  • odbiorca przebywa w Niemczech przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i

  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i

  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

- w przypadku niespełnienia chociaż jednego z wyszczególnionych punktó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę