Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

5 grudnia 2014

Obowiązki Gminy jako płatnika w związku z dofinansowaniem podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji

193

Sfinansowanie poszczególnym gospodarstwom domowym, w wysokości 45% udziału w kosztach usługi, związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych, dokonywane ze środków pochodzących z dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie korzystało ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 roku nr IPTPB1/415-405/14-4/AP.

Sytuacja Podatnika

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Wnioskodawcy dofinansowania (dotacji). Umowa dotacji została zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW. Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Przedmiotem projektu jest budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, w ilości 335 szt., i łącznej długości 6,4 km. Budową przyłączy zajmuje się wyłoniony wykonawca. Osoby fizyczne nie otrzymują środków finansowych, ponieważ płatności dokonuje Gmina zgodnie z przedstawionymi przez wykonawcę fakturami, 55% kosztów ww. usługi pokrywają mieszkańcy. Osoby fizyczne otrzymują od Gminy częściowo odpłatne świadczenie w postaci sfinansowania (45%) usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych. Dofinansowanie w formie dotacji przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy i stanowi dochód budżetu Gminy. Mieszkańcy nie będą otrzymywali od Gminy środków finansowych, lecz dofinansowaną usługę wykonania przyłącza.

Dodatkowo mieszkańcy Gminy nie otrzymują środków finansowych. Mieszkańcy otrzymują nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zatem wartość otrzymanych przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń w formie usług wykonania przyłączy dofinansowanych przez Gminę.

Na podstawie powyższego Gmina zadaje pytanie czy świadczenie pokrywane w 45% z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?

Stanowisko Dyrektora...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.