Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Warto wiedzieć, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził pewnego rodzaju ulgi pozwalające podatnikom na uzyskanie wymiernych korzyści finansowych w postaci zwolnienia z opodatkowania zysków z kapitałów (podatek Belki 19%).

Od 1 września 2004 roku istnieje specjalna forma oszczędzania w ramach indywidualnych kont emerytalnych – Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Jak wynika z definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego indywidualne konto emerytalne jest to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Oszczędzanie w ramach IKE następuje na podstawie umowy zawartej z instytucją, która będzie prowadzić IKE. Maksymalny roczny limit wpłat na IKE wynosi 300% prognozowanego (corocznie w ustawie budżetowej) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Na 2015r. kwota ta została określona w wysokości 11.877 zł. Oznacza to, że w roku 2015 posiadacze indywidualnych kont emerytalnych mogą wpłacić na nie o 639 zł więcej niż w roku 2014. IKE są prowadzone przez różne instytucje finansowe i wg wyboru oszczędzającego mogą przybrać różną formę, w tym np. lokaty bankowej, ubezpieczenia kapitałowego, funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych. Można posiadać tylko jedno IKE, a na jednym IKE może gromadzić oszczędności tylko jeden oszczędzający.

Podstawową korzyścią z IKE jest zwolnienie dochodów z oszczędzania w tej formie z podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, (tzw. podatku Belki), o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest spełnienie wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych. Zatem żeby uzyskać prawo do zwolnienia inwestycji na IKE z podatku Belki wypłata środków zgromadzonych na IKE musi nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Przy spełnieniu powyższych warunków znajdzie zastosowanie zwolniene na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o PIT który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,

b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,

c) wypłatą transferową

– z tym, że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Wcześniejsze wycofanie zgromadzonych oszczędności z IKE jest możliwe, jednakże wiąże się z zapłaceniem podatku od dochodów kapitałowych - tzw. podatku Belki. Oznacza to, że wypracowane zyski w momencie ich wycofania będą opodatkowane 19% podatkiem, podobnie jak inne dochody kapitałowe.

Od początku 2012 roku istnieje możliwość oszczędzania również na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) na mocy ustawy z 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.