Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , PRZYCHODY (art. 12-14)

5 maja 2015

Moment powstania przychodu w związku z warunkowym umorzeniem zobowiązania

228

Datą powstania przychodu z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki, będzie data łącznego spełnienia wszystkich postawionych warunków wynikających z umowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2015 roku nr IBPBI/2/423-1492/14/SD

Sytuacja podatnika

Spółka na podstawie umowy zawartej 11 października 2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała pożyczkę w wysokości 7.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „…”.

W oparciu o „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW” Podatnik po spłaceniu pożyczki w wysokości 4.000.000,00 zł (53,33%) złożył w maju 2014 r. wniosek o częściowe jej umorzenie w ramach pomocy regionalnej na nową inwestycję. We wniosku o umorzenie pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 40% jej wartości zadeklarowano, że otrzymane z umorzenia środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.”…”.

W dniu 9 czerwca 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką, a WFOŚiGW w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z 11 października 2011 r. Fundusz warunkowo umorzył kwotę 3.000.000,00 zł. zgodnie z zapisami umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki.

Ponadto Spółka zobowiązana jest do zapewnienia użytkowania zadania objętego dofinansowaniem na podstawie ww. umowy w okresie co najmniej 5 lat, licząc od daty przekazania go do użytkowania tj. od 15 grudnia 2016 r.

Czy przychód podatkowy z tytułu warunkowego umorzenia zobowiązania, w związku z zawartą umową warunkowego umorzenia pożyczki, należy rozpoznać w dacie spełnienia ostatniego warunku, którym jest zakończenie 5 letniego okresu użytkowania inwestycji objętej dofinansowaniem wynikającym z umowy warunkowego umorzenia?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy przedstawionej sytuacji Dyrektor powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

  1. zobo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.