Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

2 lipca 2015

„Mały podatnik” dla potrzeb jednorazowej amortyzacji

159

Dwóch wspólników prowadzi dwie działalności gospodarcze w postaci spółki jawnej. Czy dla potrzeb możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji de minimis limit 1.200.000 euro, dotyczący „małego podatnika” należy odnieść do przychodów spółki, a nie poszczególnych jej wspólników”. VAT jest rozliczany od dochodu całej spółki? Czy istnieją przepisy umożliwiające jednorazowe umorzenie środka trwałego dla innego podatnika niż „mały podatnik” ?

ODPOWIEDŹ

„Dla skorzystania z jednorazowej amortyzacji istotne jest, kto nabywa środki trwałe, prowadzi ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Zatem limit 1.200.000 euro należy odnieść do przychodów spółki, a nie poszczególnych jej wspólników” - stanowisko takie zaprezentował między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 października 2012 roku, nr ITPB1/415-834/12/DP.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika oraz przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z ulgi/preferencji, polegającej na zastosowaniu jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Prawo to wynika z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) w myśl, którego podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przy czym zgodnie z ust. 13 tego artykułu w przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa powyżej, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających zgodnie z art. 8 na wspólników tej spółki.Z analizy wskazanego przepisu wprost wynika, iż z ulgi w postaci jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać wyłącznie:1) albo mali podatnicy;2) albo podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą (z uwzględnieniem zapisów ust. 11 wymienionego art. 22k).Z przedstawionego pytania wynika, iż przedsiębiorcy prowadzą już działalność i nie można ich uznać za rozpoczynających działalność w trakcie tego roku podatkowego. Zatem wyjaśnienia wymaga, czy w omawianym przypadku znajdzie zastosowanie preferencja w postaci ulgi do jednorazowej amortyzacji w stosunku do małych podatników.Zgodnie z dyspozycją art. 5a pkt 20 updof za małego podatnika uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2015 roku małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego przychody w 2014 r. nie przekroczyły 5.015.000 zł. W przypadku spółki jawnej, w której przedsiębiorcami/ podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są poszczególni wspólnicy tej spółki status małego podatnika będą więc mieli wspólnicy tej spółki, a nie spółka.

Okazuje się jednak, że w przypadku korzystania z amortyzacji jednorazowej organy podatkowe stoją na stanowisku, że definicja małego podatnika dotyczy spółki osobowej, a nie jej wspólników. Twierdzą, że dla skorzystania z jednorazowej amortyzacji istotnym jest, kto nabywa środki, prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Skoro więc zarówno przychody, jak i koszty podatkowe ewidencjonowane są przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki nie będącej osobą prawną, dokonywanie odpisów amortyzac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę