Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

13 września 2014

Koszt uzyskania przychodu w postaci opłaty od wieczystego użytkowania gruntu

175

Czy nieopłacona opłata za wieczyste użytkowanie gruntu do gminy/miasta podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów? Gmina stwierdziła, że jeśli nie dokonam wpłaty to będę musiała ją wyłączyć z kosztów (jeszcze dochodzą do tego odsetki za opóźnienie z zapłatą). Jednak uważam, że tylko zwykłe zobowiązania podlegają takiemu wyłączeniu jako niepodatkowe?

ODPOWIEDŹ

Opłata za użytkowanie wieczyste jako koszt niebędący kosztem bezpośrednio związanym z przychodem, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia go w księgach podatkowych na podstawie faktury lub innego dokumentu w przypadku braku faktury (rachunku) – koszt memoriałowy. Zatem brak zapłaty nie ma wpływu na moment zaliczenia w/w opłaty do kosztów. Natomiast odsetki za opóźnienie w zapłacie, będą mogły być zaliczone do kosztów dopiero w momencie ich zapłaty. Jeżeli jednak zapłata nie nastąpi w terminie 30 dni od daty upływu terminu jej płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę niezapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z przytoczonej powyżej normy prawnej wynika zatem, iż podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy oraz wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła uzyskiwanego przychodu. Ustawa wyróżnia dwie kategorie kosztów uzyskania przychodu — koszty bezpośrednie odnoszone bezpośrednio do konkretnego przychodu i koszty inne niż bezpośrednie - zwane też kosztami pośrednimi – których nie można przypisać konkretnemu przychodowi. Powyższe rozróżnienie ma istotny wpływ na określenie momentu zaliczenia poniesionego kosztu do kosztów uzyskania przychodów - kup. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku kosztów bezpośrednich – art. 15 ust. 4 - są one potrącane w okresie, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast w przypadku kosztów pośrednich, moment potrącenia takiego przychodu określa się w oparciu o uregulowanie zawarte w art. 15 ust. 4d, zgodnie z którym kup inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Przy czym jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu, w myśl ust. 4e powyższego artykułu uważa się dzień, na który koszt ujęto w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Opłata za wieczyste użytkowanie jest kosztem pośrednim. Potwierdza takie stanowisko interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2010r., nr. IPPB3/423-829/09-2/KK, zgodnie z którą „W celu właściwego ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatnik powinien prawidłowo rozpoznać sposób powiązania kosztów z przychodami. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest kosztem, którego związek z uzyskiwanymi przychodami jest pośredni. Wydatek ten ponoszony jest w związku z samym faktem posiadania prawa do korzystania z gruntu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym stanowi on więc inny niż bezpośrednio związany z przychodem koszt uzyskania przychodów”.

Zatem przy określaniu momentu powstania kup w stosunku do opłaty za użytkowanie wieczyste, zastosowanie będą tu miały przytoczone powyżej przepisy art. 15 ust. 4d i 4e. według których powyższa opłata zaliczona zostanie do kosztów uzyskania przychodów z dniem ujęcia jej w księgach rachunkowyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.