Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę spółkę z o. o., której działalność polega na oddawaniu innym firmom na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu sprzętu do używania. W zawieranych umowach zawarty jest zapis, iż biorący sprzęt w posiadanie zobowiązani są zapłacić mi pewną sumę tytułem zabezpieczenia. W umowie nazywana jest ona kaucją gwarancyjną. Kwotę tę zwracam, jeśli po zakończeniu umowy, wszystko jest w porządku. Czy taka kaucja stanowi dla mojej spółki przychód?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli kaucja przyjmowana jest tylko na „przechowanie” a po zakończeniu umowy jest zwracana to nie jest przychodem spółki.

UZASADNIENIE

Z pytania wynika, że kaucja pełni rolę swoistego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez drugą stronę. Można więc ją uznać za zadatek w rozumieniu przepisów art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. § 1 wskazanego przepisu brzmi, że w przypadku braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zgodnie z § 2 w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Natomiast w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Skoro kaucja jest zwracana po zakończeniu umowy, jeśli druga strona należycie ją wykonała to wtedy uznajemy, że kaucja jest przyjmowana tylko na przechowanie. Zatem nie można takiej kaucji uznać, ani za przychód otrzymany, ani za przychód należny w rozumieniu przepisu art. 1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.