Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

5 listopada 2014

Kara umowna jako koszt podatkowy

205

Kary umowne lub odszkodowania wypłacane z tytułów innych niż ściśle wymienione w przepisie w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p, jeśli tylko mają związek z przychodem lub mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu, często zminimalizowanie straty, będą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2014 roku nr ITPB3/423-279/14/PS

Sytuacja Podatnika

Spółka jest jednym z czołowych producentów najwyższej jakości mięsa drobiowego oraz wędlin w Polsce. Spółka nie posiada własnej sieci sprzedaży i nie dysponuje odpowiednimi zasobami by zapewnić samodzielną dystrybucje swoich produktów do konsumentów na masową skalę. Spółka w ramach swojej działalności zawiera umowy z partnerami handlowymi. Jednym z zapisów w zawartych umowach handlowych jest konieczność ponoszenia kar, którymi obciążana jest Spółka w przypadku niezrealizowania dostawy zgodnie ze złożonym zamówieniem. Zapisy o karach umownych są warunkiem zawarcia umowy handlowej i nie ma możliwości wykreślenia takich obciążeń z zapisu kontraktu. Brak zgody na ponoszenie obciążeń z tytułu kar za niezrealizowane dostawy oznacza zatem utratę źródła przychodów przez Spółkę i brak możliwości zbytu swoich produktów do konsumentów.

Czy kary umowne naliczane z tytułu niezrealizowania przez Spółkę dostaw towarów lub niedostarczenia ilości produktów przewidzianych w zamówieniu, naliczane na podstawie umów o współpracy handlowej zawieranych z kontrahentami, mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu:

  1. wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,

  2. zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

  3. zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług

W zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 omawianej ustawy zamkniętym katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca uwzględnił kary umowne i odszkodowania z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów,

  • wad wykonanych robót,

  • wad wykonanych usług,

  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

  • zwłoki w usu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.