Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

16 marca 2015

Faktury korygujące a moment dokonania korekty kosztów

182

Otrzymanie faktur korygujących powodujących zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów powoduje obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w okresach rozliczeniowych, w których zostały one poniesione.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 marca 2015 roku nr IBPBI/1/415-1495/14/ŚS

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka prowadzi księgi rachunkowe, a rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym. Spółka ponosi m.in. koszty dostawy energii elektrycznej do punktu poboru, znajdującego się w budynku produkcyjno - administracyjnym. Z tego punktu poboru energia elektryczna zużywana jest do celów ubojowo–produkcyjnych, administracyjno – biurowych i ogólnych związanych z funkcjonowaniem spółki. Od września 2012 r. sprzedawcą energii elektrycznej jest X. Stosowane są dwumiesięczne okresy rozliczeniowe na podstawie odczytów rozliczeniowych wykonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku opóźnień w otrzymywaniu rzeczywistych odczytów zużycia energii elektrycznej X zastrzegł sobie uprawnienia do stosowania rozliczeń szacunkowych oraz zobowiązał się do korekty wystawionych faktur jeśli zostanie stwierdzone zawyżenie lub zaniżenie należności w wystawionych fakturach. Spółka co 2 miesiące otrzymywała faktury. Otrzymywane faktury zawierały informacje, że są „wystawione na podstawie rzeczywistego zużycia”.

W dniu 9 października 2014 r. sprzedawca wystawił:

  • 2 faktury korygujące dot. 2012 r. - zwiększające łącznie o 535,82 zł należność netto za energię elektryczną,

  • 6 faktur korygujących dot. 2013 r. - zmniejszających łącznie o 8.911,77 zł należność netto za energię elektryczną,

  • 3 faktury korygujące dot. 2014 r. - zmniejszające łącznie o 6.523,50 zł należność netto za energię elektryczną.

Sprzedawca podał, że podstawą do wystawienia ww. korekt jest "zmiana ilości". Sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe za 2012 i 2013 r. zostały sporządzone w terminach określonych przepisami prawa.

Czy wszystkie otrzymane korekty należności za zużytą energię elektryczną można ująć w kosztach uzyskania przychodów 2014 r?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy w przedmiotowej interpretacji podkreślił, że podstawowym kryterium ujęcia danego wydatku do kosztów podatkowych jest jego związek z zabezpieczeniem lub zachowanie źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 5 ww. Ustawy, zawarta jest regulacja, zgodnie z którą u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.