Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

2 lipca 2015

Ewidencjonowanie kosztów i przychodów w PKPiR w działalności w zakresie polowań

162

Zamierzam podjąć jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie polowań i rozliczać się na zasadach ogólnych. Taka działalność, w podatku od towarów i usług, opodatkowana jest w tzw. procedurze marży, tak samo jak usługi turystyki. Jak powinienem prawidłowo ujmować wszelkie koszty i przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

ODPOWIEDŹ

Działalność gospodarcza, którą zamierza Pan podjęć została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 79.12.11.0jako usługi organizowania imprez turystycznych. W związku z tym będzie ona podlegała szczególnej formie opodatkowania podatkiem VAT - w tzw. procedurze marży. Oznacza to, że podstawą opodatkowania dla tego podatku będzie różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Ustalona marża jest zatem wartością brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości 23%. Kwota marży nie jest jednak jednoznaczna z przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof). Takim przychodem będzie kwota wynikająca z faktury wystawionej dla klienta w procedurze marży, pomniejszona o wyliczony od marży podatek VAT należny.

Do kosztów uzyskania przychodów będzie Pan mógł natomiast zaliczyć kwoty brutto z faktur dokumentujących nabycia towarów i usług „dla bezpośredniej korzyści turysty”, czyli bezpośrednio związanych z organizacją usługi turystyki (w tym przypadku polowania), gdyż od takich zakupów nie przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego.

UZASADNIENIE

Przychody i koszty podatkowe z działalności w zakresie organizowania polowań, opodatkowanej na zasadach ogólnych, będzie Pan zobowiązany rozliczać wg. zasad wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc w myśl definicji zawartej w art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towaró i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przypadku podatników świadczących usługi w zakresie organizowania imprez turystycznych, faktury nie zawierają kwot podatku VAT, wobec czego przychodem będzie kwota, do zapłaty której zobowiązany jest nabywca usługi i zasadniczo będzie ona wynikała z faktury wystawionej przez Pana za obsługę polowania, przy czym należy ją pomniejszyć o podatek VAT należny wyliczony od marży ustalonej dla tej konkretnej usługi turystycznej.

W praktyce oznacza to, że do przychodu podatkowego zaliczy Pan kwotę z wystawionej faktury pomniejszoną o wyliczony w ewidencji VAT podatek należny

Przykład

  • wartość brutto usługi turystycznej wynikająca z faktury wystawionej w procedurze marży dla biur podróży: 5.000 zł

  • łączny koszt nabytych towarów i usług dla bezpośredniej korzyści...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.