Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

13 września 2014

Ekwiwalent za pranie i czyszczenie odzieży roboczej

163

Zakład pracy będzie wypłacał pracownikom ekwiwalent za pranie i czyszczenie odzieży roboczej. Czy wypłacony pracownikom ekwiwalent stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W jaki sposób zakład pracy powinien ustalić wysokość ekwiwalentu?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady wypłacony przez pracodawcę ekwiwalent za samodzielne pranie odzieży roboczej stanowić będzie przychód pracownika ze stosunku pracy, chyba że świadczenia te przysługują na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie tych ustaw.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest stosunek pracy. Przychodami, w myśl art. 11 ust. 1 w/w ustawy, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast za przychody ze stosunku pracy ustawa uważa – według art. 12 ust. 1 – wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Oznacza to, iż wypłacony przez pracodawcę ekwiwalent za samodzielne pranie odzieży roboczej stanowić będzie przychód pracownika ze stosunku pracy.

Jednakże, nie w każdym przypadku wypłacane ekwiwalenty będą podlegać opodatkowaniu. Według treści art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie tych ustaw.

Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej są przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, zawarte w Kodeksie pracy. Dyspozycja normy prawnej zawartej w art. 2377 § 1 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich Normach (PN), jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu b...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.