Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , NIERUCHOMOŚCI

2 lipca 2015

Działalność gospodarcza w lokalu użyczonym przez ojca

167

Rozpoczynam działalność gospodarczą, będę użyczał lokal od ojca. Jakie będą skutki podatkowe takiego działania?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy umowa użyczenia została zawarta pomiędzy ojcem a synem, na mocy której syn będzie wykorzystywał lokal do prowadzenia działalności gospodarczej, to w związku z takim użyczeniem u syna nie powstanie obowiązek naliczenia podatku z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Po stronie osoby użyczającej również nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Użyczenie lokalu użytkowego od ojca nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyczający będzie miał prawo zaliczyć wydatki z tytułu czynszu, opłat za zużycie wody, energii, gazu lub też drobnych remontów oraz podatku od nieruchomości

UZASADNIENIE

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy Zasada ta wynika z regulacji zawartych w art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Cechą charakterystyczną użyczenia jest więc jej bezpłatny charakter, to oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Ponosi tylko koszty eksploatacyjne tj. opłata czynszu, wywóz śmieci, wydatki związane z drobnymi remontami. Powyższe wynika z zapisów art. 713 Kodeksu cywilnego w myśl, którego biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Używającego obciążają zwykłe koszty używania rzeczy oraz utrzymania jej w stanie niepogorszonym. Zatem używającego można obciążyć, obowiązkiem regulowania określonych należności, np. z tytułu czynszu, opłat za zużycie wody, energii, gazu lub też drobnych remontów oraz podatku od nieruchomości. Przenosząc powyższe zapisy na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), w związku z brzmieniem art. 22 ust. 1 updof, w myśl którego kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy należałoby uznać, iż biorący w używanie będzie miał prawo zaliczyć wydatki z tytułu czynszu, opłat za zużycie wody, energii, gazu lub też drobnych remontów oraz podatku od nieruchomości od użyczonej nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów, w związku z prowadzoną na tej nieruchomości działalnością gospodarczą.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 updof za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.