Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

2 kwietnia 2015

Dotacja z Urzędu Pracy na dostosowanie środków trwałych dla celów prowadzonej działalności

203

W 2014 roku została przyznana dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej (art. 46 ust. 1 pkt 2 o promocji zatrudnienia i rynku pracy). Środki z tej dotacji zostały wykorzystane: na modernizację pokoju w budynku mieszkalnym dla celów gospodarczych (nabytego spadkiem w 1/6 w 1998 roku wraz z działką o wartości w tamtym okresie 85.000 PLN), przystosowanie garażu dla celów magazynowych (garaż powstał na tej działce po nabyciu spadku) oraz pozostałe wyposażenie związane z działalnością gospodarczą. Ponadto zostały poniesione inne nakłady inwestycyjne w tych środkach trwałych (garaż, budynek) nie objęte dotacją. Jak ująć zatem poniesione nakłady w 2014 roku, skoro dotyczą one środków trwałych, które nie były wcześniej wprowadzone do ewidencji? Czy należy te środki trwałe (objęte modernizacją, czyli pokój w budynku oraz garaż będące we współwłasności) wprowadzić do ewidencji, jeśli tak to w jakiej wartości?

ODPOWIEDŹ

Dokonane nakłady na przystosowanie środków trwałych do prowadzonej działalności stanowią adaptację a nie modernizację środka trwałego. W przypadku pokrycia tych nakładów ze środków otrzymanych z dotacji środki te stanowić będą koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych, pomimo iż sama dotacja korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego. Środki trwałe, które zostały nabyte w drodze dziedziczenia i poddane adaptacji podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych, przyjmując wartość początkową tych środków trwałych jako sumę wartości rynkowej środka trwałego z dnia ich nabycia oraz wysokości nakładów poniesionych na ich adaptację. Środki trwałe, które zostały wytworzone we własnym zakresie (garaż) podlegają ujęciu w ewidencji, przyjmując wartość rynkową jako sumę kosztów ich wytworzenia i wysokości nakładów poniesionych na ich adaptację. W sytuacji gdy Przedsiębiorca nie jest w stanie określić kosztów wytworzenia środka trwałego, wartość początkową określa się z uwzględnieniem zasad z art. 22g ust 9. W przypadku gdy powyższe środki trwałe, które poddano adaptacji, stanowią współwłasność, to zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o pdof, wartość początkową dotyczącą takiego środka trwałego ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku.

UZASADNIENIE

W opisanym stanie faktycznym wskazano, iż z otrzymanej dotacji dokonano modernizacji pokoju w budynku mieszkalnym dla celów gospodarczych oraz przystosowania garażu dla celów magazynowych. Na początku należy zatem wyjaśnić co należy rozumieć pod pojęciem modernizacji. Przez modernizację należy rozumieć unowocześnienie środka trwałego. Oznacza to, że modernizacja nie powoduje zmiany przeznaczenia funkcjonalnego środka trwałego. Natomiast przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych jest adaptacją. I to adaptacja powoduje zmianę przeznaczenia funkcjonalnego środka trwałego. Zatem w tym przypadku poniesione zostały wydatki na adaptację pokoju w budynku mieszkalnym oraz w garażu dla celów działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania budynki, budowle oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Amortyzacji nie podlegają, w myśl art. 22c pkt 1 ustawy o pdof, grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów. Według art. 22d ust. 2 ustawy o pdof składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1 tego artykułu, wprowadza się do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego. W myśl art. 22g ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o pdof za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:

  • w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – koszty wytworzenia,

  • w przypadku nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W tym przypadku wartością rynkową rzeczy lub praw majątkowych należy określić stosując odpowiednio art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określając ją na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.