Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 18-24)

5 marca 2015

Darowizna na rzecz klubu sportowego

308

Darowiznę na rzecz uczniowskiego klubu sportowego można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2015 roku nr IBPBI/2/423-1261/14/MS.

Sytuacja Podatnika

Spółka jest spółką z o.o. ze 100% udziałem Gminy. Przedmiotem działalności jest m.in. dostawa wody, odbiór ścieków, zbieranie odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni itp. Do Spółki zwrócił się uczniowski klub sportowy o przekazanie darowizny z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej tj. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Uczniowski klub sportowy realizuje cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka zamierza przekazać darowiznę na rzecz tego klubu (umowa darowizny). Uczniowski klub sportowy jest wpisany do ewidencji klubów uczniowskich prowadzonej przez Starostę, działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Czy darowizna przekazana uczniowskiemu klubowi sportowemu może być odliczona (w ramach 10% limitu) od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 18 ust. 1c updop, odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Nale...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.