Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 czerwca 2015

Czy wypłacona przez firmę kwota poręczenia stanowi koszt uzyskania przychodu

192

Nasza firma prowadzi działalność m.in. w zakresie udzielania poręczenia dla podmiotów zaciągających kredyty od banków. Udzielanie poręczenia odbywa się na podstawie umowy zawieranej z bankami oraz umowy zawartej z podmiotem zaciągającym kredyt w banku w ramach, której nasza firma zobowiązuje się do zabezpieczenia udzielonego kredytu poprzez jego poręczenie udzielone bankowi, a podmiot biorący kredyt do zapłaty poręczycielowi należnego wynagrodzenia. W przypadku braku spłaty zaciągniętego kredytu i po wyczerpaniu przez bank procedury wobec tego podmiotu wynikającej z umowy współpracy bank, na rzecz którego udzielone zostało poręczenie przedstawia naszej firmie żądanie wypłaty kwoty poręczenia. Czy wypłacona przez naszą firmę kwota poręczenia stanowi koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jednakże w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop w pkt 10 lit. b stwierdzono, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Zdaniem redakcji niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do podmiotów, które świadczą usługi w zakresie poręczenia kredytów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż zapłata kwoty poręczenia stanowi dla nich koszt uzyskania przychodu z tej usługi. Twierdzenie przeciwne skutkowałoby zapłatą niewspółmiernie wysokiego podatku w stosunku do rzeczywistych kosztów poniesionych dla uzyskania przychodu, stanowiącego podstawowy składnik określenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, jaki jest dochód.

UZASADNIENIE

Umowa poręczenia jest jedną z umów nazwanych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Według art. 876 § 1 k.c. przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Główną cechą poręczenia jest jego akcesoryjność, która wyraża się tym, że:

a) nieważność zobowiązania zabezpieczonego poręczeniem, skutkuje nieważnością poręczenia;

b) umorzenie zobowiązania powoduje wygaśnięcie poręczenia, które to zobowiązanie zabezpieczało;

c) o zakresie zobowiązania poręczenia rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania głównego dłużnika, jednakże czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela;

d) poręczycielowi służą przeciwko wierzycielowi takie same zarzuty jakie może podnieść dłużnik główny.

Odpowiedzialność poręczyciela może mieć charakter posiłkowy, według której wierzyciel może żądać od niego świadczenia dopiero wtedy gdy dłużnik główny spóźnia się ze swoim świadczeniem, także gdy minie pewien termin. W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny – art. 881 k.c., co oznacza iż wykonanie zobowiązania przez jednego z dłużników skutkuje jego wygaśnięciem. Natomiast treść istniejącego między solidarnymi dłużnikami stosunku prawnego rozstrzygać będzie o tym, czy i w jakich częściach będzie on mógł żądać zwrotu od współdłużników.

Jak wynika z powyższych uregulowań Kodeksu cywilnego umowa poręczenia zabezpiecza wierzyciela udzielającego pożyczki lub kredytu a jej istotą jest że poręczyciel zobowiązuje się do wykonania względem wierzyciela zobowiązania, w przypadku gdy dłużnik główny tego zobowiązania nie wykonał. Tego rodzaju forma zabezpieczenia wierzytelności po pierwsze zwiększa możliwość uzyskania przez kredytobiorcę kredytu, a po drugie daje kredytodawcy większą pewność, że udzielony przez niego kredyt będzie w całości spłacony zmniejszając w ten sposób ryzyko jego niewyegzekwowania.

Z opisu zawartego w pytaniu wynika, iż przedmiotem prowadzonej działalności jest udzielanie poręczeń podmiotom zaciągającym kredyt bankowy, za wynagrodzeniem. Wyjaśnienia wymaga czy kwota zapłaconego poręczenia stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z treści powyższego przepisu wynika, iż aby poniesiony wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie poniższe przesłanki:

  • został poniesiony przez podatnika,

  • jest definitywny, a wiec ma charakter wydatku bezzwrotnego,

  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarcza,

  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

  • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy.

W katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.