Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA

2 lutego 2015

Czy w informacji PIT-11 wykazujemy wartość przyznanego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

228

Pracownik zatrudniony w mojej firmie zwrócił się z prośbą o wcześniejsze wystawienie PIT-11. Mam wątpliwości czy postąpiliśmy prawidłowo nie wykazując w informacji PIT-11 wartości przyznanego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

ODPOWIEDŹ

W informacji o dochodzie PIT-11 nie uwzględnia się wolnego od podatku ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Obowiązek wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, spoczywa na płatniku, który sporządza ją po zakończeniu roku.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) płatnik jest zobowiązany przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Obowiązującą wersję informacji PIT-11 znajdziemy w załączniku nr 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.11.2014 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co do zasady, informacja PIT-11 sporządzana jest po zakończeniu roku podatkowego, gdy nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku za podatnika. Oznacza to, że pracownik nie złożył w terminie do 10 stycznia oświadczenia PIT-12, w którym prosiłby pracodawcę o sporządzenie takiego rozliczenia.

Przepis art. 39 ust. 2 ustawy o PIT wskazuje, że jeżeli w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, pracodawca na wniosek podatnika zobowiązany jest w terminie 14 dni od złożenia takiego wniosku sporządzić i przekazać pracownikowi oraz do urzędu skarbowego informację o dochodach PIT-11 za okres, w którym dokonywał wypłat i pobierał zaliczki na podatek. W sytuacji, gdy firma zatrudnia pracownika na stanowisku, które wymaga stosowania odzieży roboczej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pranie, konserwację oraz naprawę odzieży. Obowiązek ten dotyczy, zarówno używania odzieży należącej do pracodawcy oraz odzieży własnej pracownika, używanej w pracy za zgodą jego oraz pracodawcy. Zgodnie z art. 237 9 § 2 i 3 Kodeksu pracy, w sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, to czynność ta może być wykonywana przez pracownika, pod warunkiem wypłacania mu przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez niego kosztów.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.