Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 lutego 2015

Zwolnienie z zapłaty czynszu a wystawienie informacji PIT-8C

166

Przed Sądem Okręgowym zawarłem ugodę, według której zostałem zwolniony przez powoda (Gmina Miasta, w imieniu której działał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) z zapłaty części należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (zaległość główna i odsetki). Moim zdaniem przyznana ulga nie stanowiła realnych korzyści majątkowych, gdyż mieszkanie, którego dotyczyło rzekome zadłużenie zostało oddane w najem w zamian za darowaną miastu działkę o powierzchni 1247 m2 oraz jako rekompensatę za szkody wyrządzone mojej rodzinie w wyniku zalań, remontów awaryjnych, itp. Przyczyną zwolnienia z obowiązku zapłaty czynszu był fakt, że przekazany do używania lokal był niezdatny do użytku, a MZBM jako właściciel tego lokalu nie dokonał właściwych napraw, które umożliwiałyby prawidłowe korzystanie z lokalu. Czy MZBM słusznie wystawił mi informację PIT-8C o wysokości przychodu?

ODPOWIEDŹ

Nie, MZBM nie powinien wystawiać informacji PIT-8C, gdyż nie miało tu miejsce nieodpłatne przysporzenie po stronie Czytelnika.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z powołanego artykułu wynika, że opodatkowaniu podlega każda forma przysporzenia majątkowego, zarówno pieniężna jak i niepieniężna. Za formę niepieniężną można również uznać umorzenie zapłaty, czyli zwolnienie z długu. W tej sytuacji z dłużnika zostaje zdjęty ciężar zapłaty zobowiązania, a co za tym idzie w wysokości umorzenia osiąga on przychód podlegający opodatkowaniu.

Jednakże do powstania przysporzenia nie dojdzie w sytuacji, gdy umorzenie długu związane jest z poniesionymi kosztami lub gdy ma formę ekwiwalentu. Podstawą jest tu art. 11 ust. 1, zgodnie z którym przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W sytuacji nieodpłatnych świadczeń mamy do czynienia z uzyskaniem przychodu przez dłużnika. W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę