Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 stycznia 2015

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2015 roku

266

W dniu 17 września 2014 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku dlatego też warto szczegółowo przeanalizować wpływ nowelizacji poszczególnych ustaw na bieżącą działalność gospodarczą.

1. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2015 rok

1.1. Obowiązki płatnika    

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika za 2014 rok.

Wprowadzone zmiany obligatoryjnie nakładają na płatników, w tym też na przedsiębiorców, nowe zasady przesyłania do urzędów skarbowych informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Przy czym warto przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm) Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Od 1 stycznia 2015 dokumenty PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR składane są urzędom skarbowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadku, gdy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot niepełniący funkcji płatnika w tym podatku PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządza dla nie więcej niż pięciu osób fizycznych oraz nie korzysta przy ich sporządzaniu z usług biura rachunkowego. W takiej sytuacji, istnieje możliwość złożenia wybranych PIT-ów w tradycyjny sposób, tj. w formie dokumentu papierowego.Zatem:

 • Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za więcej niż pięć osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, przesyłasz urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje za Ciebie biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR możesz złożyć w formie papierowej. Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PAMIĘTAJ:  

 • Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie dokumentu elektronicznego upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

 • Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie papierowej upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 • Niezależnie od formy złożenia PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 urzędowi skarbowemu (elektronicznie lub papierowo) termin przesłania tych dokumentów podatnikowi pozostaje bez zmian (do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

 • Możliwość składania wybranych PIT-ów w formie papierowej nie dotyczy IFT-3/IFT-3R. Ta informacja składana jest urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy nie są osobami fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

 • Jeżeli jesteś osobą fizyczną to wysyłając informacje i roczne obliczenie podatku w formie elektronicznej, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot niepełniący funkcji płatnika, nie musisz już posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Możesz podpisać e-deklarację danymi autoryzującymi.

W związku z wprowadzanymi zmianami w 2015 roku, płatnik musi dokonać kalkulacji, w stosunku do ilu podatników pełni rolę obliczającego, pobierającego i wpłacającego należną zaliczkę na podatek lub pobierającego zryczałtowany podatek oraz w stosunku do ilu podmiotów dokonuje rocznego obliczenia podatku za ten podmiot. Od tej ilości zależy bowiem czy musi czy tylko może dokonywać wysyłki deklaracji przez Internet.Reasumując, w przypadku, jeżeli płatnik rozliczający od 1 do 5 podatników wybierze wysyłkę w formie standardowej (nie – elektronicznej), wówczas druki sporządzane przesyła nie tak, jak miało to miejsce dotychczas do końca lutego, lecz do końca stycznia roku następującego po danym roku (w 2015 roku 31 styczeń przypada w sobotę, stąd termin wydłuża się automatycznie do 2 lutego 2015 r.). Przyspieszeniu ulega wyłącznie termin przesłania druków do urzędu skarbowego. Nadal natomiast do końca lutego 2015 roku należy przekazać druki podatnikom.

Jeżeli płatnik (rozliczający od 1 do 5 podatników) zdecyduje się informacje i deklaracje dobrowolnie przekazać w formie elektronicznej, wówczas termin na ich przekazanie pozostaje taki sam, jak rok temu. Druki musi złożyć z końcem lutego. W przypadku płatników rozliczający 6 podatników lub większą liczbę należy mieć na uwadze, że do sumy 6 lub więcej podatników zaliczać należy podmioty, w stosunku do których podmiot pełni rolę płatnika. Liczy się podmiot – osoba, a nie ilość nawiązanych umów. Do sumy tej wlicza się też podatników, dla których podatek pobiera się ryczałtowo.

1.2. Ulga prorodzinna za 2014 rok w deklaracji PIT składanej w 2015 roku

W rocznych rozliczeniach deklaracji PIT za 2014 rok nastąpią zmiany w rozliczaniu ulgi prorodzinnej. Zmiany dotyczą w szczególności podatników wychowujących troje i więcej dzieci i będą polegały na podwyższeniu o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i kolejne dziecko oraz przyznanie podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:

 • pozostaje w związku małżeńskim czy nie,

 • wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,

 • osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,

 • posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.

1.3.    Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej za 2014 rok na druku PIT/UZ

Kolejną zmianą, jaka zacznie obowiązywać począwszy od rocznych rozliczeń podatku PIT za 2014 rok będzie możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.W celu uzyskania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej trzeba będzie złożyć druk PIT/UZ, który będzie stanowił załącznik do zeznania PIT-36 lub PIT-37.

PIT/UZ jest nowym formularzem, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy w rozliczeniach rocznych PIT za 2014 rok. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz, i korygowania zeznań podatkowych za lata wcześniejsze. Nie ma również możliwości przenoszenia niewykorzystanej kwoty ulgi z lat wcześniejszych do obecnej deklaracji podatkowej i składania wniosku o zwrot.Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

 • składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),

 • składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).

Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych, lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.PrzykładŁączny dochód Państwa XX - 20.000 zł; podatek - 2000 zł. (po odliczeniu już składek na ubezpieczenie zdrowotne);Państwo XX posiadają 3 dzieci.Podatek do zapłaty jest znacznie niższy niż kwota przysługującej im ulgi z tytułu wychowywania dzieci. W zeznaniu za 2013nadwyżka ulgi ponad wartość podatku do zapłaty przepadała (1892,2 zł). W zeznaniu za 2014 kwota ulgi na trzecie dziecko została podwyższona, a dodatkowo niewykorzystaną kwotę ulgi urząd skarbowy zwróci na wniosek Państwa XX (dodatkowe 2224,48 zł).Należy pamiętać, że formularz PIT/UZ przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2014 r. korzystają z ulgi dla dzieci, a kwota przysługującego im odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu również tej nieodliczanej nadwyżki.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z ulgi, PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Wprowadzenie do zastosowania nowej deklaracji PIT/UZ nie spowoduje usunięcia deklaracji PIT/O. Deklaracja ta nadal będzie miała zastosowanie jednak wyłącznie w przypadku podatników rozliczających ulgę prorodzinną, u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie niższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Podatnik, który korzysta zarówno z odliczenia ulgi na dziecko, jak i z wniosku o zwrot, składa dwa załączniki do PIT-36 lub PIT-37: dołącza PIT/O, w którym wskazuje wartość ulgi podatkowej oraz PIT/UZ, w której wskazuje kwotę niewykorzystanej ulgi do zwrotu na jego rzecz.1.4. Zasady opodatkowania klientów bankowych

Od stycznia 2015 zmianie ulegną również zasady opodatkowania klientów bankowych, tzw. cashback rozliczany będzie ryczałtowo, podatkiem według stopy 19%, niezależnie od wartości uzyskanego zwrotu. Taką formę rozliczenia stosować będzie się do kwot z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub instytucji finansowych w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty. Oznacza to, że podatek pobierany będzie przy wypłacie cashback, a podatnik – klient nie będzie zmuszony wykazywać go w swojej deklaracji rocznej. Na płatniku natomiast spocznie obowiązek wykazania świadczenia, nie tak jak miało to dotychczas w PIT-8C lecz w PIT-8AR. Podatek przekazany musi zostać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu wypłaty cashback. Deklarację PIT-8AR natomiast płatnik prześle do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym. Nie trafi ona jednak jak dotychczas do podatnika, a jedynie do urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla klienta banku lub instytucji rozliczającej cashback.1.5. Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu

Od 2015 roku zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przy czym zgodnie z w/w przepisem chodzi o przewóz pracowników pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Należy podkreślić, iż większość busów, z których korzystają pracodawcy (np. Ford Transit, Mercedes Benz Viano, Renault Kangoo, Citroen Berlingo) nie spełni wymogu uznania ich za autobus, a tym samym zwolnienie z podatku nie znajdzie zastosowania. U pracownika należy w tych przypadkach nadal rozpoznawać przychód podatkowy.1.6. Dodatkowy przychód pracownika za służbowe auto wykorzystywane prywatnie

Nowelizacja zakłada kwotową wartość nieodp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.