Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W tym roku po raz pierwszy w naszej spółce dojdzie do wypłaty dywidendy dla jej udziałowców bedących obywatelami Polski. Jakie są zasady opodatkowania wypłaty dywidendy dla polskiego udziałowca?

ODPOWIEDŹ

Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i/lub umową/statutem spółki. Umowa/statut spółki może odmiennie uregulować w stosunku do kodeksu (o ile kodeks to przewiduje) szczegółowe zasady wypłaty takie jak sposób podziału zysku, sposób określenia dnia dywidendy, zasady wypłaty zaliczek w poczet dywidendy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t Dz. U z 2012 r. Poz. 361) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału. Zatem otrzymywane dywidendy od polskich spółek przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju są kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych. Natomiast stosownie do art. 11 ust. 1 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten powstaje w dacie otrzymania dywidendy przez osobę uprawnioną lub postawienia dywidendy do dyspozycji tej osobie, gdyż przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 30 a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych dywidend pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wypłaty dywidendy lub stawienia jej do dyspozycji podatnika. U osób fizycznych rozliczających się według skali, wypłaconych dywidend nie łączy się z innymi dochodami z uwagi na różnicę w formie opodatkowania. Stąd też nie jest możliwe dokonanie żadnych odliczeń z tytułu ulg podatkowych, jakie przysługują podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na spółce wypłacającej dywidendę. Ponadto stosownie do art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka jako płatnik jest zobowiązana:

  • przekazać kwoty pobranego podatku – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,

  • przesłać określonemu wcześniej urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym - deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR.

Warto dodać, że w przypadku wypłacania dywidendy w ratach (np. co miesiąc lub kwartał), płatni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.