Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy myjkę wysokociśnieniową o wartości 1.400 zł netto, zakładając, że prawdopodobnie podatnik będzie ją używał dłużej niż rok, należy ująć w ewidencji środków trwałych czy w ewidencji wyposażenia? Czy może w ogóle jej nie ujmować w ewidencji wyposażenie ze względu na to, że jej wartość nie przekracza 1.500 zł?

ODPOWIEDŹ

Podatnik nie będzie miał obowiązku ujmować myjki wysokociśnieniowej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku gdy jednostkowa wartość początkowa nabytego składnika majątku nie przekracza kwoty 3.500 zł, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof). Również ze względu na fakt, iż wartość przedmiotowego składnika majątku nie przekracza kwoty 1.500 zł, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie zostanie on ujęty w ewidencji wyposażenia. Decyzja w zakresie sklasyfikowania zakupu należy do Podatnika.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadami rachunkowości środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Ustawy podatkowe nie wskazują definicji środków trwałych, tylko w sposób opisowy wskazują jakie środki trwałe podlegać mogą lub nie podlegają amortyzacji. W myśl art. 22a updof amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2. maszyny, urządzenia i środki transportu,

3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Przy czym zgodnie z art. 22d ust. 1 ww. ustawy, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. W takim przypadku Podatnik nie ma obowiązku wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składnika majątku.

Reasumując, z analizy wskazanych przepisów wynika, że w przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekracza kwoty 3.500 zł netto, podatnik zgodnie z przepisami ustawy może nie wprowadzać składnika majątku do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wydatki poniesione na jego nabycie zaliczone zostaną bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania. W takim wypadku zakupiona dla celów firmowych rzecz, której wartość nie przekracza określonej kwoty, nie podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych.

Powyższe nie oznacza jednak, że składników majątku o wartości...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.